Vogelwaarnemingen sinds 1974

pude landkaart De Bundertjes
oude plattegrond De Bundertjes

(2021-01-14), Meer dan 47 jaar, zijn de vogels gemonitord en waarnemingen doorgeven in het Natuurgebied De Bundertjes inclusief de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Voor u de Vogelsoortenlijst samengesteld van de ingevoerde waarnemingen: 1974 - 2021 door Vogelaars en Natuurliefhebbers. In de lijst zijn alle mogelijke vogelwaarnemingen -door de jaarseizoenen heen- in de soortenlijst verwerkt. Ook zijn de opname gegevens van ingevoerde veldbiotoop opnamen van de vogelsoorten verwerkt. In de jaren 1974 april t/m 1996 juli zijn deze vogeltellingen -door de Provincie Noord-Brabant uitgevoerd- en in de Jarenlijst verwerkt. De recentere waarnemingen van de vrijwillige vogelaars overlappen de uitgesplitste jaartellingen van de recente jaren.

Het natuurgebied ‘De Bundertjes’ ligt in een beekdal. Door het gebied stroomt van Zuid naar Noord Gulden Aa en in het Noorden van Oost naar Noord de Bakelse- Aa. In het gebied komen beide watergangen samen om uit te stromen in de Aa. Langs de Westzijde loopt de Zuid-Willemsvaart en aan de Oostzijde ligt in de groene zone de woonwijk Helmond-Noord. Als je de pachterskaart erbij pakt zie je de vroegere opbouw en hoeveelheid van de kleinschaligheid van de percelen in de Bundertjes.

luchtfoto natuurtuin

Natuurtuin De Robbert: is een gebied van 1,5 hectare in Helmond Noord in de provincie Noord-Brabant. Het maakt deel uit van de ca. 100 hectare metende parkachtige groenzone De Bundertjes. Beheerder is de Stichting Natuurtuin Helmond, een vrijwilligersorganisatie die verantwoording aflegt aan de eigenaar, de gemeente Helmond. In de Robbert worden de effecten van kleinschalig natuurbeheer op de biodiversiteit onderzocht.

plattegrond natuurtuin

De Bundertjes: is de naam van een natuur- en wandelgebied in Helmond Noord in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt ten oosten van de vroegere loop van de Zuid-Willemsvaart. Men spreekt ook wel van 'de Wissen', een naam die naar de voormalige wilgengrienden ter plaatse verwijst.

De omstreeks 67 hectare grote groenzone bestaat uit moerasbos met griendhout, weilandjes, rietveldjes, ruigten, oude beeklopen, een ijsbaantje, volkstuinen en een biologische zorgtuinderij. Vroeger lagen hier vooral moerassige beemden en eeuw els langs de beek. In het zuidelijke deel bevinden zich de Binders grachten, het Kapelleke van Binderen en het Jan Visser museum. Natuurtuin De Robbert is een ca. 1,5 hectare groot gebied midden in De Bundertjes. Het wordt ten behoeve van onderzoek en educatie door vrijwilligers in stand gehouden als voorbeeld van vochtige beekdalnatuur. Beheerder: Gemeente Helmond

tekening beekdal

Beekdallandschap

Typering: Het beekdallandschap in Nederland wordt gevormd door relatief laaggelegen gebieden aan weerszijden van beken, en de omringende hogere zandgronden. Beekdalen zijn bij uitstek gradiëntrijke landschappen, met veel variatie dus, en daarmee waardevol voor de natuur. Het omliggende landschap, het reliëf en de voeding door het grondwater bepalen het karakter van het beekdal. Factoren als kwel (lokaal of regionaal), kweldruk, inundatie en stagnatie van water spelen daarbij een belangrijke rol. Het karakter van het beekdallandschap kan sterk variëren. Een bron gevoede beek in het stuwwallandschap verschilt bijvoorbeeld sterk van een beek gevoed door lokale kwel in glooiend dekzandgebied of een middenloop, gevoed door regionale kwel.

De beekdalen werden tot voor kort voornamelijk gebruikt als hooiland, in het algemeen in een zeer kleinschalig landschap. Restanten van het eeuwenoude beekdallandschap zijn op diverse plaatsen nog goed herkenbaar. Een centrale plek daarbij heeft de beek. In de laaggelegen gebieden treedt veelal voeding met grondwater op, net als in de beken zelf. Mede daardoor zijn de bodems hier veel minder zuur dan in de hoger gelegen gebiedsdelen, van waaruit ze worden gevoed. In diverse beekdalen in Limburg, Gelderland en Twente treedt ook grondwater uit via bronnen.

Tot het beekdallandschap rekenen we ook diffuse afvoersystemen, grote vochtige, vaak moerassige gebieden waarin beken ontbreken, maar waar wel de karakteristieke beheertypen van beekdalen voorkomen. Veel van deze gebieden in Overijssel en in de Achterhoek, zijn door ontginning verdwenen, maar lokaal vinden we nog restanten.

De grote variatie maakt het beekdallandschap uniek. Naast lokale gradiënten als gevolg van kleine verschillen in onder andere reliëf, grondsoort en doorlatendheid, vinden we er dwars gradiënten, loodrecht op de afvoerrichting van het water en lengtegradiënten. In stroomafwaartse richting verschuift de voeding door grondwater van kwel van lokale oorsprong, naar kwel van regionale oorsprong. Daarbij wordt het water vaak afgevoerd door de beek, met stroomafwaarts een toenemende kans op inundatie vanuit de beek.

De beek heeft in de loop van de tijd een belangrijke functie gekregen in de afvoer van water. De eisen die voortkomen uit de afvoerfunctie zijn vaak moeilijk in evenwicht te brengen met de eisen die de natuur aan beken en beekdalen stelt.

Het beekdallandschap wordt meestal begrensd door het ‘Droog zandlandschap' of het ‘Nat zandlandschap'. (Bron: O+BN Natuurkennis).

Door de omschrijving van; bovenstaande beheer invloeden en bewerkingen in het landschap ontstaan er diverse biotopen waar vogels zich graag in ophouden. In het gebied komen daardoor vele vogelsoorten voor. Ook de veranderingen in het landschap, biotoop en klimaat en voedselvoorziening zorgen ervoor dat verschillende vogelsoorten zich al vele jaren moeten aanpassen.

De vogels hieronder -de plaatjes uit het boekje ‘ZIEN IS KENNEN ‘- linnenkaft en een klipje met drukknopsluiting- staan al vele jaren achtereen in de gevarenzone. Ze komen voor op de officiële Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Die is in 2017 opnieuw opgesteld op basis van gegevens uit de meetnetten en vogelatlas die Sovon coördineert.

tekening patrijzen
Patrijs
tekening Paapjes
Paapje
tekening Zomertortel
Zomertortel
tekening Koekoek
Koekoek

De Jaarlijstvogels 2021 is samengesteld uit; visuele veldwaarnemingen en notities, gehoord- en opgenomen vogelzanggeluiden, overvliegende groepen (trek)vogels, verrassende beelden van de geplaatste wildcamera. Het gebruik van deze wildcamera is uitsluitend bestemd voor natuurobservatie. Daardoor zien we op de beelden -welke diersoorten in de ‘daluren’ en nachts- in het biotoop ‘tuin’ leven. Aanvullend is gebruik gemaakt van de invoergegevens: Sovon LiveAtlas en Waarneming.nl en het rapport; Broedvogelinventarisatie 2016 – 2018 – 2020 De Bundertjes uitgevoerd door KNNV-afdeling Helmond.

De BUNDERTJES Vogeljaarlijst allertijden van 1974 t/m 2021

Alle teljaren van 1974 t/m 2021 december ingevoerd bij Waarneming.nl; Natuurtuin en Natuurgebied de Bundertjes; 895 waarnemingen ingevoerd. Het totaal aantal vogelsoorten, gebaseerd op de ingevoerde data, de Jaarlijst allertijden geeft aan: 92 Vogelsoorten.

Gegevens over vogels zijn ook terug te lezen in de wekelijkse NATUURJAAR 2021 verslagen, Onderzoeknieuws op de website van Natuurtuin ‘De Robbert’.

Klik op de weblink: https://www.derobbert.nl/onderzoeksnieuws-index/

Will van Berkel, Lieshout, januari 2022

Tot de volgende ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel

Vogelwaarneming De Bundertjes 1974 - 2021

V = Gevalideerd (goedgekeurd door waarneming.nl)
1e waarneming. = datum jaar waarneming 2021
 

Nr.

Naam

Wetenschappelijke naam

 

Eerste↓

Laatste

  
 

1

Havik

Accipiter gentilis

V

27-11-2021

27-11-2021

  
 

2

 Appelvink

Coccothraustes coccothraustes

V

4-8-2021

13-11-2021

  
 

3

 Zwarte Wouw

Milvus migrans

V

8-5-2021

8-5-2021

  
 

4

 Kolgans

Anser albifrons

A

10-10-2020

10-10-2020

  
 

5

 Gekraagde Roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

A

19-9-2020

19-9-2020

  
 

6

 Grauwe Vliegenvanger

Muscicapa striata

V

15-8-2020

22-8-2020

  
 

7

 Bonte Vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

V

11-4-2020

25-8-2021

  
 

8

 Boomvalk

Falco subbuteo

V

15-5-2018

15-5-2018

  
 

9

 Paapje

Saxicola rubetra

V

2-5-2018

2-5-2018

  
 

10

 Wilde Eend

Anas platyrhynchos

A

24-4-2018

14-5-2021

  
 

11

 Grauwe Gans

Anser anser

A

23-4-2018

1-4-2021

  
 

12

 Zwarte Roodstaart

Phoenicurus ochruros

V

27-3-2018

26-10-2021

  
 

13

 Koperwiek

Turdus iliacus

A

27-3-2018

22-10-2021

  
 

14

 Kramsvogel

Turdus pilaris

A

20-3-2018

23-11-2021

  
 

15

 Goudvink

Pyrrhula pyrrhula

V

14-3-2018

30-12-2021

  
 

16

 Veldleeuwerik

Alauda arvensis

A

6-3-2018

6-3-2018

  
 

17

 Waterral

Rallus aquaticus

A

6-3-2018

30-12-2021

  
 

18

 Keep

Fringilla montifringilla

V

31-10-2017

26-10-2021

  
 

19

 Middelste Bonte Specht

Dendrocoptes medius

V

8-5-2017

26-9-2020

  
 

20

 Bosuil

Strix aluco

V

31-5-2016

11-3-2021

  
 

21

 Dodaars

Tachybaptus ruficollis

A

11-5-2016

18-5-2016

  
 

22

 Gierzwaluw

Apus apus

A

28-4-2016

2-5-2021

  
 

23

 Grote Gele Kwikstaart

Motacilla cinerea

V

13-4-2016

22-10-2021

  
 

24

 Goudhaan

Regulus regulus

A

16-3-2016

16-3-2016

  
 

25

 Sperwer

Accipiter nisus

A

16-3-2016

18-2-2019

  
 

26

 Graspieper

Anthus pratensis

A

8-3-2016

24-3-2020

  
 

27

 Watersnip

Gallinago gallinago

A

6-2-2016

6-2-2016

  
 

28

 Vink

Fringilla coelebs

A

9-4-2014

5-10-2021

  
 

29

 Roodborst

Erithacus rubecula

A

9-4-2014

4-8-2021

  
 

30

 Ooievaar

Ciconia ciconia

V

9-4-2014

5-5-2021

  
 

31

 Fuut

Podiceps cristatus

A

9-4-2014

3-11-2020

  
 

32

 Knobbelzwaan

Cygnus olor

A

9-4-2014

13-5-2020

  
 

33

 Houtsnip

Scolopax rusticola

V

11-2-2012

30-12-2021

  
 

34

 Sijs

Spinus spinus

V

6-3-2011

30-12-2021

  
 

35

 Grote Zilverreiger

Ardea alba

V

9-2-2010

23-11-2021

  
 

36

 Pimpelmees

Cyanistes caeruleus

A

26-9-2008

29-6-2021

  
 

37

 Meerkoet

Fulica atra

A

3-5-2008

24-4-2018

  
 

38

 Huiszwaluw

Delichon urbicum

A

6-4-2008

6-4-2008

  
 

39

 Boerenzwaluw

Hirundo rustica

A

6-4-2008

6-4-2008

  
 

40

 Buizerd

Buteo buteo

A

6-4-2008

3-4-2021

  
 

41

 Vuurgoudhaan

Regulus ignicapilla

V

6-1-2008

9-1-2021

  
 

42

 IJsvogel

Alcedo atthis

V

30-12-2007

5-3-2021

  
 

43

 Zwarte Specht

Dryocopus martius

V

11-3-2007

11-3-2007

  
 

44

 Roodborsttapuit

Saxicola rubicola

V

1-7-2005

23-9-2021

  
 

45

 Boomklever

Sitta europaea

A

1-7-2005

5-8-2021

  
 

46

 Wielewaal

Oriolus oriolus

V

1-7-2005

29-5-2014

  
 

47

 Waterhoen

Gallinula chloropus

A

1-7-2005

1-7-2021

  
 

48

 Grote Lijster

Turdus viscivorus

A

1-7-1996

9-10-2021

  
 

49

 Tuinfluiter

Sylvia borin

A

1-7-1996

29-6-2021

  
 

50

 Spotvogel

Hippolais icterina

V

1-7-1996

1-7-1996

  
 

51

 Kleine Karekiet

Acrocephalus scirpaceus

A

1-7-1996

16-6-2021

  
 

52

 Staartmees

Aegithalos caudatus

A

1-7-1996

30-12-2021

  
 

53

 Boomleeuwerik

Lullula arborea

V

1-7-1996

1-7-1996

  
 

54

 Groene Specht

Picus viridis

V

1-7-1996

18-12-2021

  
 

55

 Kleine Bonte Specht

Dryobates minor

V

1-7-1996

13-11-2021

  
 

56

 Zomertortel

Streptopelia turtur

V

1-7-1996

1-7-1996

  
 

57

 Rietgors

Emberiza schoeniclus

A

1-7-1985

13-7-2021

  
 

58

 Putter

Carduelis carduelis

A

1-7-1985

5-3-2021

  
 

59

 Boomkruiper

Certhia brachydactyla

A

1-7-1985

16-12-2021

  
 

60

 Holenduif

Columba oenas

A

1-7-1985

1-7-1996

  
 

61

 Kneu

Linaria cannabina

A

27-5-1984

13-4-2020

  
 

63

 Bosrietzanger

Acrocephalus palustris

V

27-5-1984

3-6-2021

  
 

64

 Blauwe Reiger

Ardea cinerea

A

27-5-1984

26-3-2021

  
 

65

 Groenling

Chloris chloris

A

7-5-1974

19-7-2021

  
 

66

 Gaai

Garrulus glandarius

A

7-5-1974

20-10-2021

  
 

67

 Torenvalk

Falco tinnunculus

A

7-5-1974

31-3-2019

  
 

68

 Nachtegaal

Luscinia megarhynchos

V

2-5-1974

1-7-1996

  
 

69

 Grasmus

Curruca communis

A

2-5-1974

2-5-2021

  
 

70

 Sprinkhaanzanger

Locustella naevia

V

2-5-1974

1-7-2005

  
 

71

 Ekster

Pica pica

A

2-5-1974

12-3-2020

  
 

72

 Witte Kwikstaart

Motacilla alba

A

30-4-1974

13-4-2020

  
 

73

 Heggenmus

Prunella modularis

A

30-4-1974

12-1-2021

  
 

74

 Huismus

Passer domesticus

A

30-4-1974

2-5-1974

  
 

75

 Zanglijster

Turdus philomelos

A

30-4-1974

13-11-2021

  
 

76

 Merel

Turdus merula

A

30-4-1974

4-8-2021

  
 

77

 Spreeuw

Sturnus vulgaris

A

30-4-1974

12-3-2020

  
 

78

 Winterkoning

Troglodytes troglodytes

A

30-4-1974

18-10-2021

  
 

79

 Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

A

30-4-1974

7-3-2021

  
 

80

 Fitis

Phylloscopus trochilus

A

30-4-1974

2-5-2021

  
 

81

 Koolmees

Parus major

A

30-4-1974

22-12-2021

  
 

82

 Matkop

Poecile montanus

V

30-4-1974

11-10-2021

  
 

83

 Zwarte Kraai

Corvus corone

A

30-4-1974

5-8-2021

  
 

84

 Kauw

Coloeus monedula

A

30-4-1974

30-12-2021

  
 

85

 Grote Bonte Specht

Dendrocopos major

A

30-4-1974

20-10-2021

  
 

86

 Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

A

30-4-1974

7-5-1974

  
 

87

 Kievit

Vanellus vanellus

A

30-4-1974

1-7-1996

  
 

88

 Houtduif

Columba palumbus

A

30-4-1974

4-10-2021

  
 

89

 Koekoek

Cuculus canorus

V

30-4-1974

24-4-2021

  
 

90

 Patrijs

Perdix perdix

V

30-4-1974

30-4-1974

  
         
         
  

Verzamelsoort

      
  

Naam

Wetenschappelijke naam

 

Eerste

Laatste

  
 

1

 Witte Kwikstaart onbekend

Motacilla alba alba / yarrellii

A

20-9-2008

20-9-2008

  
         
  

Ondersoort

      
  

Naam

Wetenschappelijke naam

 

Eerste

Laatste

  
 

1

 Noordse Kauw

Coloeus monedula monedula

V

30-12-2021

30-12-2021