Vogelonderzoek

(2021-01-12), Een jaar (2021) lang vogels monitoren, zoeken en tellen in de Natuurtuin ‘De Robbert’ en aangrenzend gebied De Bundertjes. Voor u het jaaroverzicht 2021 Vogels, de vogellijst en verslag.
Inleiding: Het jaar (2021) vogels tellen en monitoren in de Natuurtuin, levert achteraf toch verrassende nieuwe soorten op. Mede geholpen door de inzet van een wildcamera, het bewijs door geregistreerde beelden van een wildcamera. Vier jaarseizoenen bijna wekelijks een LiveAtlas vogelronde- zo de ontwikkeling van de vogels gevolgd en geteld in de Natuurtuin. Door het kijken en monitoren van de vogels, leverde het gelijktijdig vele uren boeiend natuurvermaak op.

DE VOGELTELLING 2021.

De Jaarlijstvogels 2021 is samengesteld uit; visuele veldwaarnemingen en notities, gehoord- en opgenomen vogelzanggeluiden, overvliegende groepen (trek)vogels, verrassende beelden van de geplaatste wildcamera. Het gebruik van deze wildcamera is uitsluitend bestemd voor natuurobservatie. Daardoor zien we op de beelden -welke diersoorten in de ‘daluren’ en nachts- in het biotoop ‘tuin’ leven. Aanvullend is gebruik gemaakt van de invoergegevens: Sovon LiveAtlas en Waarneming.nl en het rapport; Broedvogelinventarisatie 2016 – 2018 – 2020 De Bundertjes uitgevoerd door KNNV-afdeling Helmond.

Appelvink
Appelvink
Zwarte wouw
Zwarte wouw
Grote gele kwikstaart
Grote gele kwikstaart

Vogelsoorten in de jaarseizoenen waargenomen;

Vroege voorjaar: Sijs, Putter, Koperwiek, Goudhaan- en Vuurgoudhaan, Waterral, IJsvogel en Noordse kauw.

Maart lente: Tjiftjaf, Zwartkop en Slechtvalk.

April: Grote gele kwikstaart, Grasmus, Tuinfluiter, en Koekoek.

Mei zomer: Ooievaar en Zwarte wouw (overvliegend) Kleine karekiet, Bosrietzanger en Gierzwaluw.

Herfst augustus: Appelvink, Bonte vliegenvanger en Goudvink,

Oktober: Grote lijster, Vuur- en Goudhaan, Keep, Kramsvogel en Matkop.

Begin winter: Houtsnip, Kleine bonte specht, Kramsvogel, Zwarte roodstaart en Grote zilverreiger.

Gegevens over de hierboven genoemde vogels zijn ook terug te lezen in de wekelijkse NATUURJAAR 2021 verslagen, Onderzoeknieuws op de website van Natuurtuin ‘De Robbert’.

Klik op de weblink: https://www.derobbert.nl/onderzoeksnieuws-index/

Eindresultaat Vogeltellingen 2021 in De Natuurtuin ‘De Robbert’ en De Bundertjes.

Evenals de voorgaande jaren 2019, 2020 zijn in 2021 vogeltellingen uitgevoerd. In november 2019 is gestart met de LiveAtlas vogeltelling en ook dit jaar zijn de telresultaten meegenomen in het eindresultaat van het jaaroverzicht 2021. De Natuurtuin ligt in het kilometerhok: 57-37-14.

De eerste telling met LiveAtlas dit jaar 2021 was op 03 januari de laatste op 30 december. Dit jaar 2021 -van januari t/m december- zijn 57 tellingen uitgevoerd, gelijktijdig met de (bijna) wekelijkse bezoeken aan de Natuurtuin. Tijdens de vakanties lag de telfrequentie lager. Dit jaar scoorden we 73 vogelsoorten met een totaal van ca. 3504 exemplaren. De uitgevoerde LiveAtlas tellingen worden dagelijks gecontroleerd door validatieteam Sovon, goedgekeurd en daarna geplaatst op de site van Sovon.

Validatie LiveAtlas: Dagelijks komen er tientallen tellingen bij LiveAtlas binnen. Dat zijn waardevolle gegevens, waarvan we de kwaliteit graag op een hoog niveau te houden. Daarom valideren we de tellingen. Bij opvallende soorten en aantallen krijg je feedback als je de telling uploadt. Via de website volgen nog wat checks in onze database.

Databasecheck op vier onderdelen: Is de telling geüpload, dan staat deze in de database. Voor de validatie achteraf filteren we de tellingen. Daarbij wordt naar vier onderdelen gekeken:

  1. Zeldzaamheid op landelijk niveau: van algemeen tot zeer zeldzaam.

  2. Voorkomen op basis van aanwezigheid in km-hok tijdens periode Vogelatlas (2012-2015). Op basis van LiveAtlas updaten we dit voorkomen.

  3. Periode waarin de soort aanwezig kan zijn. 

  4. Aantalsdrempel per soort.

Slaapplaatstrek-grauwe-gans
Slaapplaatstrek-grauwe-gans- foto Will van Berkel

De vogeltellingen in De Bundertjes ingevoerd bij Waarneming.nl, is gebaseerd op de ‘losse’ waarnemingen vanaf -12 januari t/m 30 december 2021- door verschillende vogelliefhebbers en waarnemers in het veld. Er zijn 57 vogelsoorten gezien, totaal er zijn 357 exemplaren ingevoerd. Ze zijn deels goedgekeurd (met bewijs) of door automatische validatie door de admin./alligator van de website: waarneming.nl

Totaalresultaat vogeltelling:

Dit jaar 2021; Het totaal -samen opgeteld, beide tellingen- waargenomen in het gebieden, 3861 waarnemingen ingevoerd. 80 vogelsoorten, waarvan 10 vogelsoorten, op de Rode Lijst Broedvogels van 2016 vermeld staan. Er zijn 9 ‘nieuwe’ vogelsoorten toegevoegd aan de totaal Vogellijst alle jaren.

Alle teljaren 2019 t/m 2021 LiveAtlas; zijn nu in de Natuurtuin en randgebieden ‘de Bundertjes’ 5892 waarnemingen ingevoerd: 89 vogelsoorten.

Alle teljaren 2005 juli-01 t/m 2021 december-30 ingevoerd bij Waarneming.nl; Natuurtuin en Natuurgebied de Bundertjes; 895 waarnemingen ingevoerd. Het totaal aantal soorten gebaseerd op de ingevoerde data: 81 vogelsoorten.

vogelonderzoek 2021

Verklaring: Vogellijst tellingen 2021.
A = Algemeen, V= Vrij algemeen, Z= Zeldzaam, ZZ= Zeer zeldzaam.
LiveAtlas = Ingevoerd met App bij Sovon
WA O = Geen waarneming
WA 1 = Waarneming Ingevoerd bij waarneming.nl
RL - Staat op Rode Lijst broedvogels (2016)
S - Vogelsoort
V = Gevalideerd (goedgekeurd door waarneming.nl)
1e waarn. = datum waarneming 2020

Auteur: Will van Berkel
Lieshout, januari 2022

Nr.

Soort

Wetenschappelijke naam

 

RL

LiveAt

Wa

V

S

1e waarn.

  

1

Aalscholver

Phalacrocorax carbo

A

 

1

O

V

1

10-apr-21

  

2

Appelvink

Coccothraustes coccothraustes

V

 

1

1

V

1

4-aug-21

  

3

Blauwe Reiger

Ardea cinerea

A

 

1

1

V

1

23-jan-21

  

4

Boerenzwaluw

Hirundo rustica

A

G

1

O

 

1

8-mei-21

  

5

Bonte vliegenvanger

Ficedula hypoleuca

V

 

O

1

V

1

25-aug-21

  

6

Boomklever

Sitta europaea

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

7

Boomkruiper

Certhia brachydactyla

A

 

1

1

V

1

9-jan-21

  

8

Bosrietzanger

Acrocephalus palustris

V

 

1

1

V

1

22-mei-21

  

9

Bosuil

Strix aluco

V

 

O

1

V

1

11-mar-21

  

10

Buizerd

Buteo buteo

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

11

Ekster

Pica pica

A

 

1

O

V

1

2-jan-21

  

12

Fazant

Phasianus colchicus

A

 

1

O

V

1

2-jan-21

  

13

Fitis

Phylloscopus trochilus

A

 

1

1

V

1

1-mei-21

  

14

Gaai

Garrulus glandarius

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

15

Gierzwaluw

Apus apus

A

 

1

1

 

1

1-mei-21

  

16

Goudhaan

Regulus regulus

A

 

1

O

 

1

9-jan-21

  

17

Goudvink

Pyrrhula pyrrhula

V

 

1

1

V

1

9-jan-21

  

18

Grasmus

Curruca communis

A

 

1

1

 

1

1-mei-21

  

19

Grauwe Gans

Anser anser

A

 

1

1

V

1

9-jan-21

  

20

Groene Specht

Picus viridis

V

 

1

1

V

1

9-jan-21

  

21

Groenling

Chloris chloris

A

 

1

1

V

1

23-jan-21

  

22

Grote Bonte Specht

Dendrocopos major

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

23

Grote Canadese Gans

Branta canadensis

A

 

1

O

 

1

23-jan-21

  

24

Grote gele kwikstaart

Motacilla cinerea

V

 

O

1

V

1

3-apr-21

  

25

Grote Lijster

Turdus viscivorus

A

K

1

1

 

1

9-okt-21

  

26

Grote Zilverreiger

Ardea alba

V

 

1

1

 

1

23-nov-21

  

27

Havik

Accipiter gentilis

V

 

1

1

 

1

31-jul-21

  

28

Heggenmus

Prunella modularis

A

 

1

1

V

1

23-jan-21

  

29

Holenduif

Columba oenas

A

 

1

O

 

1

9-jan-21

  

30

Houtduif

Columba palumbus

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

31

Houtsnip

Scolopax rusticola

V

 

1

1

 

1

18-dec-21

  

32

Huismus

Passer domesticus

A

G

1

O

 

1

22-jul-21

  

33

Huiszwaluw

Delichon urbicum

A

G

1

O

 

1

18-sep-21

  

34

IJsvogel

Alcedo atthis

V

 

1

1

V

1

6-feb-21

  

35

Kauw

Coloeus monedula

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

36

Keep

Fringilla montifringilla

V

G

1

1

V

1

16-okt-21

  

37

Kerkuil

Tyto alba

V

 

1

O

 

1

6-feb-21

  

38

Kievit

Vanellus vanellus

A

 

1

O

 

1

20-feb-21

  

39

Kleine Bonte Specht

Dryobates minor

V

 

1

1

 

1

13-nov-21

  

40

Kleine Karekiet

Acrocephalus scirpaceus

A

 

1

1

V

1

16-jun-21

  

41

Kleine Plevier

Charadrius dubius

V

 

1

O

 

1

3-jun-21

  

42

Koekoek

Cuculus canorus

V

K

1

1

V

1

24-apr-21

  

43

Kokmeeuw

Chroicocephalus ridibundus

A

 

1

O

 

1

2-jan-21

  

44

Koolmees

Parus major

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

45

Koperwiek

Turdus iliacus

A

 

1

1

V

1

20-feb-21

  

46

Krakeend

Mareca strepera 

A

 

1

O

 

1

16-okt-21

  

47

Kramsvogel

Turdus pilaris

A

G

1

1

 

1

16-okt-21

  

48

Matkop

Poecile montanus

V

G

O

1

 

1

11-okt-21

  

49

Meerkoet

 Fulica atra

A

 

1

O

V

1

23-jan-21

  

50

Merel

Turdus merula

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

51

Nijlgans

Alopochen aegyptiaca 

A

 

1

O

 

1

23-jan-21

  

52

Noordse Kauw

Coloeus monedula monedula

V

 

1

1

 

1

23-jan-21

  

53

Ooievaar

Ciconia ciconia

V

 

1

1

 

1

5-mei-21

  

54

Pimpelmees

Cyanistes caeruleus

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

55

Putter

Carduelis carduelis

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

56

Rietgors

Emberiza schoeniclus

A

 

O

1

V

1

13-jul-21

  

57

Roodborst

Erithacus rubecula

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

58

Roodborsttapuit

Saxicola rubicola

V

 

O

1

 

1

3-apr-21

  

59

Sijs

Spinus spinus

V

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

60

Slechtvalk

Falco peregrinus

V

 

1

O

 

1

13 mar-21

  

61

Parkeend

Anas platyrhynchos forma domestica

A

 

1

O

V

1

23-jan-21

  

62

Sperwer

Accipiter nisus 

A

 

1

O

 

1

2-jan-21

  

63

Spreeuw

Sturnus vulgaris

A

 

1

O

 

1

23-jan-21

  

64

Staartmees

Aegithalos caudatus

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

65

Stadsduif

Columba livia forma domestica

A

 

1

O

 

1

3-jul-21

  

66

Tjiftjaf

Phylloscopus collybita

A

 

1

1

V

1

13 mar-21

  

67

Tuinfluiter

Sylvia borin

A

 

1

1

V

1

24-apr-21

  

68

Turkse Tortel

Streptopelia decaocto

A

 

1

O

 

1

2-jan-21

  

69

Vink

Fringilla coelebs

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

70

Vuurgoudhaan

Regulus ignicapilla

V

 

1

1

V

1

9-jan-21

  

71

Waterhoen

Gallinula chloropus

A

 

1

1

V

1

23-jan-21

  

72

Waterral

Rallus aquaticus 

A

 

1

1

V

1

23-jan-21

  

73

Wilde Eend

Anas platyrhynchos

A

 

1

1

V

1

23-jan-21

  

74

Winterkoning

Troglodytes troglodytes

A

 

1

1

V

1

9-jan-21

  

75

Zanglijster

Turdus philomelos

A

 

1

1

V

1

6-feb-21

  

76

Zilvermeeuw

Larus argentatus

A

 

1

O

 

1

23-jan-21

  

77

Zwarte Kraai

Corvus corone

A

 

1

1

V

1

2-jan-21

  

78

Zwarte roodstaart

Phoenicurus ochruros

V

 

O

1

 

1

26-okt-21

  

79

Zwarte Wouw

Milvus migrans

V

 

1

1

 

1

8-mei-21

  

80

Zwartkop

Sylvia atricapilla

A

 

1

1

V

1

30 mar-21

  
 

Totaal

aantal soorten

 

8

73

57

 

80

2021