Onderzoeksverslag planten 2023 (2014 tot en met 2023)

Dit is een overzicht van onze plantenwaarnemingen in de natuurtuin. Gevonden planten melden we bij Waarneming.nl, Nederlands grootste Citizen Science project voor natuurwaarnemingen. Waarneming.nl is voor ons van grote waarde. De vondsten worden door specialisten nagekeken en dat levert vaak nuttige opmerkingen op. Zelfs vondsten uit eerdere jaren worden regelmatig goedgekeurd of verbeterd. Hierdoor veranderen achteraf nogal eens gevonden (onder)soorten van naam en neemt de kwaliteit van onze plantenlijsten elk jaar toe.

Beperkt ingrijpen en het gebied laten werken

Kijken naar planten is, naast een leuke bezigheid, een goed hulpmiddel om een indruk te krijgen van de plaatselijke biodiversiteit. De gevonden soorten zeggen veel over de eigenschappen van een gebied en het beheer daarvan. We voeren een beleid van niet zaaien en niet planten. De flora wordt alleen beïnvloed door het kap- en maaibeheer en incidenteel afgraven.

Door het kappen en maaien ontstaat afwisseling in structuur (velden, bosjes, ruigtes, bosranden, rietkragen, enz.). De experimenten om meer (micro)reliëf te graven hebben de soortenrijkdom verder vergroot. In de afgegraven stukken duiken nieuwe moerasplanten op, terwijl op de hogere stukken droge soorten een kansje wagen. We bekijken de mogelijkheden om nieuwe stukken af te graven.

Kort gezegd, door beperkt (maar consequent) ingrijpen komen de mogelijkheden van het gebied zelf goed naar voren.

Kerspruim
Witte dovenetel
Lange ereprijs
Veldlathyrus

250+ plantensoorten

Afgelopen jaren zijn ruim 250 verschillende plantensoorten op naam gebracht in de natuurtuin. Het werkelijke aantal is groter. Vooral veel grasachtigen staan nog niet op de lijst. Jaar op jaar zijn er verschillen in aantallen. Dat komt vooral door de tijd die aan inventariseren besteed wordt.

Flora is geen vast gegeven

Samenstelling en omvang van de flora zijn geen vast gegeven. Een groot deel van de gevonden planten groeit hier al jaren en heeft zich stevig gevestigd. Een ander deel zit minder vast in het zadel. Ze zijn een of enkele seizoenen aanwezig (bijvoorbeeld pionierssoorten bij graafwerk) of langere tijd met slechts enkele exemplaren. De flora in de natuurtuin verandert door beheer, de omgeving, het weer en toevalligheden. Een door konijnen of mollen omgewoelde plek is vaak voldoende voor Herderstasje, Grote klaproos, Zandraket, of Koningskaars. Door de ligging pal naast een woonwijk ‘waaien’ er nogal eens tuinplanten de natuurtuin in. Soms blijven die langere tijd (bijv. Zeepkruid), maar de meesten geven het na een paar seizoenen op.

Graslandjes

De meeste plantensoorten zijn te vinden in de graslandjes. De graslandjes worden beheerd met twee maaibeurten per jaar. Een in de voorzomer en een in de nazomer. Het maaisel wordt afgevoerd. Er wordt niet gezaaid, niet geplant en geen “onkruid” gewied. Door gericht kappen aan de randen van de bosjes worden schaduw en bladafval beperkt.

Bosranden

Bosranden, meestal gedomineerd door brandnetels en bramen, worden om de paar jaar gesnoeid. Daarna volgen jaren met veel wisselende plantensoorten (bijvoorbeeld: varens, Dagkoekoeksbloem, Koninginnenkruid, Kale jonker, Gewone hennepnetel), totdat de bramen de randen weer hebben overgenomen.

Gewone salomonszegel
Grote wederik
Koninginnenkruid
Jakobskruiskruid

Bosjes, soms wel struiken aanplanten

In de bosjes wordt selectief geringd en gekapt met als doel de kruidenlaag en struiklaag te bevorderen. Ook hier profiteren typische soorten (bijvoorbeeld: Hop, Wilde kamperfoelie, Bitterzoet, Lijsterbes, Gelderse roos, Meidoorn, Sporkehout). Dit jaar zijn tien Wilde appels en tien Wegedoorns geplant, vooral aan de voorkant van de natuurtuin (berkenbosje) waar dit jaar een aantal bomen zijn omgewaaid en omgezaagd. Een handjevol inheemse struiken (Meidoorn, Spaanse aak, Hondsroos, Gelderse roos, Wegedoorn en Wilde liguster) waren over van de IVN actie Plan Boom. Ze zijn gebruikt om de buitenhaag te versterken en in bovengenoemde strook in het berkenbosje gezet.

Woonwijk als bron van nieuwe planten

De Bundertjes is niet alleen beekdal en voormalig moeras. Door de ligging is het ook een soort wijkpark. Dat beïnvloedt de flora, ook in de natuurtuin. Mensen en huisdieren komen op bezoek. Plantenzaden waaien door de lucht. Wilde dieren bezoeken de woonwijk. Tuinafval wordt gedumpt en er is lange tijd een kruidentuin in De Robbert geweest. We kijken dus niet raar op wanneer ineens tuinplanten opduiken in de natuurtuin. Zolang ze niet woekeren doen we niets en kijken we hoe ze zich ontwikkelen. Zonder aangepast (tuin)beheer verdwijnt het grootste deel vanzelf.

nat kruidenrijk grasland
Lijsterbes
droog kruidenrijk grasland
Timotheegras

Onverstandige aanplant in het verleden

Vervelend is de onverstandige aanplant in het verleden van invasieve exoten. Afgelopen jaren hebben we verschillende woekerende tuinplanten op moeten ruimen (Reuzenberenklauw, Tuinwaterlelie, Late guldenroede, Veelbloemige roos, Canadese kornoelje). Plantensoorten die van de lijst verdwijnen kunnen dus ook wijzen op een verbetering. We doen elk jaar een paar controlerondjes om opduikende restanten te verwijderen. Twee bodembedekkers, Pachysandra en Bonte gele dovenetel kunnen we binnen de perken houden, maar zullen we waarschijnlijk nooit kwijtraken.

Droogte en nattigheid beïnvloeden flora

Vorig jaar schreven we: “Enkele vochtige planten zijn in 2022 niet gevonden terwijl er speciaal naar gezocht is. We denken dat droogte daarbij een rol heeft gespeeld. Een kleine groep Kleine ratelaar (halfparasiet op grassen) verplaatste zich elk jaar een paar meter door de lage graslandjes. Akkermunt stond op verschillende plekken in de natuurtuin, vooral in de laagste stukken. Wilde bertram groeide alleen in het lage noordelijke veldje. Dit jaar zijn ze niet gezien. Ruw walstro groeide tot 2022 overal langs de paden door de graslandjes. Dit jaar op een enkele plaats in de zuidelijke strook”. Dit jaar bleken Akkermunt en Wilde bertram toch nog aanwezig en lijken zich te herstellen. Na enkele extreem droge zomers kwam het min of meer “normale” jaar 2022. De zomer van 2023 kenmerkt zich met een droge hete voorzomer en een extreem natte nazomer en herfst. De lage graslandjes staan sinds oktober onder water en daarom hebben we ze dit jaar niet in de nazomer kunnen maaien. Het langdurige onder water staan en het overslaan van de nazomer-maaibeurt zullen effect op de flora hebben. Hoe dat uitpakt zullen we de komende jaren gaan zien.

Uitleg over tabel

De tabel hieronder is een uitdraai van waarneming.nl. Het zijn alle plantensoorten waarvan we de naam hebben gevonden sinds we dat bijhouden (sinds 2014 – op een waarneming in 2008 na). De tabel is gesorteerd op de kolom laatste waarneming. Sommige soorten die al lang niet meer zijn genoteerd zijn werkelijk verdwenen (bijv. Haagbeuk, Rose waterlelie en Watergentiaan). Een ander deel is domweg niet meer opnieuw genoteerd (Ruwe berk). Ook zogenaamde verzamelsoorten komen in latere jarenminder vaak voor.Het zijn planten die we in het begin veilig indeelden onder een algemene verzamelnaam. Verderop staan de meesten van deze planten met hun juiste soortnaam.

In de uitdraai staan 257 soorten. Daarnaast zes hybriden, een variant, zeven ondersoorten en 34 verzamelsoorten. Zoals gezegd zijn de meesten van de 34 verzamelsoorten ook terug te vinden onder hun precieze soortnaam. Ondanks deze ‘dubbeltelling’ een indrukwekkend aantal plantensoorten. Temeer daar we elk jaar te weinig tijd hebben om de lastige grasachtigen goed te bekijken en er dus aanwezige soorten op de lijst ontbreken.

Nederlandse naamWetenschappelijke naameerste waarneminglaatste waarnemingopmerking
Raapzaad Brassica rapa 8-Jan-088-Jan-08
Ratelaar spec. Rhinanthus spec. 5-Jul-145-Jul-14verzamelsoort
Brandnetel spec. Urtica spec. 5-Jul-145-Jul-14verzamelsoort
Akkermelkdistel Sonchus arvensis 5-Jul-1412-Jul-14
Akkerwinde Convolvulus arvensis 5-Jul-142-Aug-14
Jakobskruid spec. Jacobaea spec. 2-Aug-142-Aug-14verzamelsoort
Robertskruid + Klein robertskruid Geranium robertianum + Geranium purpureum 16-Aug-1416-Aug-14verzamelsoort
Grote muur Stellaria holostea 6-Sep-146-Sep-14
Agrimonie spec. Agrimonia spec. 6-Sep-146-Sep-14verzamelsoort
Zenegroen spec. Ajuga spec. 3-May-153-May-15verzamelsoort
Veelbloemige veldbies Luzula multiflora 16-May-1516-May-15
Liguster spec. Ligustrum spec. 4-Jul-154-Jul-15verzamelsoort
Riet spec. Phragmites spec. 8-Aug-158-Aug-15verzamelsoort
Gespleten hennepnetel + Gewone hennepnetel Galeopsis bifida + Galeopsis tetrahit 4-Oct-154-Oct-15verzamelsoort
Gele kornoelje Cornus mas 11-Apr-1519-Mar-16
Haagbeuk Carpinus betulus 25-Apr-1517-Apr-16
Zegge spec. Carex spec. 3-May-158-May-16verzamelsoort
Witbol spec. Holcus spec. 14-May-1614-May-16verzamelsoort
Fioringras Agrostis stolonifera 9-Jul-169-Jul-16
Frans hertshooi Hypericum x desetangsii (H. maculatum x H. perforatum) 23-Jul-1623-Jul-16hybride
Ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima 14-Aug-1614-Aug-16
Zompvergeet-mij-nietje + Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis laxa + Myosotis scorpioides 2-Aug-1414-Aug-16verzamelsoort
Klit spec. Arctium spec. 28-Aug-164-Sep-16verzamelsoort
Draadereprijs Veronica filiformis 5-Jul-148-Apr-17
Zompvergeet-mij-nietje s.s. Myosotis laxa subsp. caespitosa 5-Jul-1414-May-17ondersoort
Gewone hoornbloem s.s. Cerastium fontanum subsp. vulgare 5-Jul-1414-May-17ondersoort
Watergentiaan Nymphoides peltata 5-Jul-148-Jul-17
Walstro spec. Galium spec. 23-Jul-1723-Jul-17verzamelsoort
Moerasvergeet-mij-nietje s.s. Myosotis scorpioides subsp. scorpioides 27-Jun-1523-Jul-17ondersoort
Roze waterlelie Nymphaea marliacea 5-Jul-141-Oct-17
Teunisbloem spec. Oenothera spec. 16-Jul-161-Oct-17verzamelsoort
Klein timoteegras + Gewoon timoteegras Phleum nodosum + Phleum pratense 1-Oct-171-Oct-17verzamelsoort
Perzikkruid + Beklierde duizendknoop Persicaria lapathifolia + Persicaria maculosa 13-Jun-151-Oct-17verzamelsoort
Slanke sleutelbloem Primula elatior 9-Apr-189-Apr-18
Gewone dotterbloem Caltha palustris subsp. palustris 15-Apr-1815-Apr-18ondersoort
Noorse esdoorn Acer platanoides 24-Apr-1620-May-18
Ruwe berk Betula pendula 8-Jul-188-Jul-18
Waterweegbree spec. Alisma spec. 15-Jul-1815-Jul-18verzamelsoort
Basterdwederik spec. Epilobium spec. 20-Jul-1415-Jul-18verzamelsoort
Late guldenroede Solidago gigantea 5-Oct-1422-Jul-18
Melganzenvoet Chenopodium album 7-Oct-184-Nov-18
Wilg spec. Salix spec. 18-Mar-1717-Mar-19verzamelsoort
Zandraket Arabidopsis thaliana 29-Apr-1812-May-19
Scherpe boterbloem Ranunculus acris 5-Jul-1414-May-19
Oranje havikskruid Pilosella aurantiaca 3-Jun-193-Jun-19
Citroengele honingklaver Melilotus officinalis 23-Jun-1923-Jun-19
Brede ereprijs Veronica austriaca 25-Aug-1925-Aug-19
Klein kruiskruid Senecio vulgaris 1-Sep-191-Sep-19
Aarmunt Mentha spicata 9-Sep-199-Sep-19
Wasbraam + Zwarte braam Rubus sect. Corylifolii + Rubus sect. Rubus 8-Aug-1529-Sep-19verzamelsoort
Veldkers spec. Cardamine spec. 13-Jun-1529-Dec-19verzamelsoort
Wilde gagel Myrica gale 19-Mar-1614-Mar-20
Bandwilg Salix udensis ‘Sekka’ 14-Mar-2014-Mar-20
Boswilg x Grauwe wilg s.s. Salix x reichardtii (S. caprea x S. cinerea s.s.) 14-Mar-2014-Mar-20hybride
Gulden sleutelbloem Primula veris 1-Apr-174-Apr-20
Middelste waterranonkel Ranunculus aquatilis 2-May-1525-Apr-20
Basterdhyacint Hyacinthoides x massartiana (H. hispanica x H. non-scripta) 25-Apr-2025-Apr-20hybride
Klein bronkruid Montia arvensis 2-May-202-May-20
Gevlekte dovenetel Lamium maculatum 31-May-2031-May-20
Gestreepte dovenetel Lamium maculatum ‘Variegatum’ 31-May-2031-May-20variëteit
Kleine ratelaar Rhinanthus minor 30-May-1523-Jun-20
Bleke klaproos Papaver dubium 21-Jul-1918-Jul-20
Beklierde duizendknoop Persicaria lapathifolia 16-Jul-1926-Jul-20
Kompassla Lactuca serriola 1-Aug-201-Aug-20
Brede lathyrus Lathyrus latifolius 16-Aug-2016-Aug-20
Koningskaars Verbascum thapsus 21-Jul-196-Sep-20
Bezemkruiskruid Senecio inaequidens 13-Sep-2013-Sep-20
Bleke teunisbloem Oenothera oehlkersii 5-Jul-2011-Oct-20
Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 1-Nov-201-Nov-20
Geknikte vossenstaart Alopecurus geniculatus 13-May-2113-May-21
Waterviolier Hottonia palustris 9-May-1513-May-21
Basterdpaardenstaart Equisetum x litorale (E. arvense x E. fluviatile) 18-May-2118-May-21hybride
Holpijp Equisetum fluviatile 25-Jul-1522-May-21
Grasmuur + Zeegroene muur Stellaria graminea + Stellaria palustris 13-Jun-1528-May-21verzamelsoort
Paardenbloem Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.) 11-Apr-1531-May-21
Gele waterkers Rorippa amphibia 22-May-1631-May-21
Veldrus + Zomprus Juncus acutiflorus + Juncus articulatus 9-Jul-1629-Jun-21verzamelsoort
Liesgras Glyceria maxima 6-Jul-216-Jul-21
Hollandse linde Tilia x europaea (T. cordata x T. platyphyllos) 6-Jul-216-Jul-21hybride
Kantig hertshooi Hypericum maculatum 18-Jul-1524-Jul-21
Tengere rus Juncus tenuis 24-Jul-2124-Jul-21
Kantige basterdwederik Epilobium tetragonum 1-Jul-1924-Jul-21
Korrelganzenvoet Lipandra polysperma 18-Jul-2027-Jul-21
Echte kamille Matricaria chamomilla 23-Jun-1927-Jul-21
Valse salie Teucrium scorodonia 2-Aug-212-Aug-21
Herderstasje Capsella bursa-pastoris 13-Jun-1510-Aug-21
Gespleten hennepnetel Galeopsis bifida 16-Aug-1510-Aug-21
IJzerhard Verbena officinalis 9-Sep-1817-Aug-21
Perzikkruid Persicaria maculosa 22-Jul-1821-Aug-21
Zachte duizendknoop Persicaria mitis 22-Jul-1821-Aug-21
Beklierde basterdwederik Epilobium ciliatum 24-Aug-2124-Aug-21
Italiaans raaigras Lolium multiflorum 24-Aug-2124-Aug-21
Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 24-Aug-2124-Aug-21
Stijf ijzerhard Verbena bonariensis 13-Aug-1914-Sep-21
Grote egelskop Sparganium erectum 18-Sep-2118-Sep-21
Avondkoekoeksbloem Silene latifolia 17-Aug-2118-Oct-21
Sneeuwklokje spec. Galanthus spec. 12-Feb-2212-Feb-22verzamelsoort
Boswilg Salix caprea 19-Mar-2219-Mar-22
Dotterbloem Caltha palustris 15-Apr-1826-Mar-22
Populier spec. Populus spec. 29-Mar-2229-Mar-22verzamelsoort
Schietwilg Salix alba 8-May-2112-Apr-22
Lelietje-van-dalen Convallaria majalis 22-Apr-177-May-22
Grote waterranonkel Ranunculus peltatus 18-Apr-1516-May-22
Scherpe zegge Carex acuta 31-May-2017-May-22
Hazenzegge Carex leporina 23-Jun-2017-May-22
Blauwe zegge Carex panicea 4-May-2117-May-22
Blaaszegge Carex vesicaria 3-May-2017-May-22
Kruipertje Hordeum murinum 27-Jun-2021-May-22
Hondsroos groep Rosa subsect. Caninae 19-May-2021-May-22verzamelsoort
Geelgroene zegge Carex demissa 17-May-154-Jun-22
Oosterse karmozijnbes Phytolacca acinosa 4-Jun-224-Jun-22
Grote klaproos Papaver rhoeas 3-Jun-197-Jun-22
Zachte dravik Bromus hordeaceus 7-Jun-227-Jun-22
Haagliguster Ligustrum ovalifolium 11-Jun-2211-Jun-22
Gewone rietorchis Dactylorhiza praetermissa subsp. praetermissa 21-Jun-2114-Jun-22ondersoort
Wateraardbei Comarum palustre 4-Sep-2028-Jun-22
Knoopkruid Centaurea jacea 28-Aug-219-Jul-22
Mottenkruid Verbascum blattaria 9-Sep-199-Jul-22
Berglook Allium carinatum 21-Jul-1912-Jul-22
Bosveldkers Cardamine flexuosa 11-Apr-1519-Jul-22
Watertorkruid Oenanthe aquatica 5-Jul-1423-Jul-22
Hertsmunt Mentha longifolia 30-Jul-2230-Jul-22
Grote klit Arctium lappa 20-Jul-146-Aug-22
Zeepkruid Saponaria officinalis 6-Aug-226-Aug-22
Knolrus Juncus bulbosus 6-Aug-226-Aug-22
Wilde marjolein Origanum vulgare 12-Jul-206-Aug-22
Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum 2-Sep-1813-Aug-22
Groot kaasjeskruid Malva sylvestris 7-Jul-1913-Aug-22
Grote waterweegbree Alisma plantago-aquatica 5-Jul-1430-Aug-22
Zomprus Juncus articulatus 30-Aug-2230-Aug-22
Kleine duizendknoop Persicaria minor 2-Sep-1830-Aug-22
Adderwortel Persicaria bistorta 29-Jul-183-Sep-22
Drijvend fonteinkruid Potamogeton natans 4-Sep-2117-Sep-22
Bijvoet Artemisia vulgaris 28-Jul-1920-Sep-22
Zwarte nachtschade Solanum nigrum 12-Jul-1429-Oct-22
Gewoon sneeuwklokje Galanthus nivalis 13-Feb-164-Feb-23
Boerenkrokus Crocus tommasinianus 8-Feb-204-Feb-23
Hazelaar Corylus avellana 23-Jan-1627-Feb-23
Vroegeling Draba verna 27-Feb-2327-Feb-23
Bonte krokus Crocus vernus 14-Mar-2027-Feb-23
Groot hoefblad Petasites hybridus 23-Mar-1318-Mar-23
Zwarte els Alnus glutinosa 20-Feb-1618-Mar-23
Narcis spec. Narcissus spec. 18-Mar-2318-Mar-23verzamelsoort
Kluwenhoornbloem Cerastium glomeratum 27-Feb-238-Apr-23
Heermoes Equisetum arvense 25-Apr-158-Apr-23
Paarse dovenetel Lamium purpureum 11-Apr-158-Apr-23
Klimopereprijs Veronica hederifolia 7-Apr-198-Apr-23
Gewoon speenkruid Ficaria verna 11-Apr-158-Apr-23
Amerikaans krentenboompje Amelanchier lamarckii 18-Apr-158-Apr-23
Zoete kers Prunus avium 8-Apr-178-Apr-23
Sleedoorn Prunus spinosa 11-Apr-158-Apr-23
Aalbes Ribes rubrum 17-Apr-1615-Apr-23
Gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon 17-Apr-1615-Apr-23
Trosvlier Sambucus racemosa 1-Oct-1715-Apr-23
Bonte gele dovenetel Lamiastrum galeobdolon subsp. argentatum 17-Apr-1615-Apr-23ondersoort
Vogelmuur Stellaria media 22-Apr-2322-Apr-23
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 14-May-196-May-23
Ruige zegge Carex hirta 24-May-206-May-23
Grote vossenstaart Alopecurus pratensis 30-Apr-176-May-23
Hulst Ilex aquifolium 13-Dec-149-May-23
Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum 9-May-209-May-23
Pinksterbloem Cardamine pratensis 18-Apr-159-May-23
Tweerijige zegge Carex disticha 9-May-239-May-23
Kruipend zenegroen Ajuga reptans 11-Apr-159-May-23
Schijnpapaver Papaver cambricum 16-May-229-May-23
Gewoon reukgras Anthoxanthum odoratum 9-May-159-May-23
Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna 25-Apr-159-May-23
Vogelkers Prunus padus 25-Apr-159-May-23
Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia 9-May-159-May-23
Veldzuring Rumex acetosa 18-Apr-1513-May-23
Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus 29-May-1620-May-23
Gelderse roos Viburnum opulus 20-May-1720-May-23
Lidrus Equisetum palustre 23-Apr-1729-May-23
Rietorchis Dactylorhiza praetermissa 27-Jun-1529-May-23
Gevlekte rietorchis Dactylorhiza praetermissa subsp. junialis 27-Jun-1529-May-23ondersoort
Zeegroene muur Stellaria palustris 28-May-2130-May-23
Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus 23-May-2030-May-23
Zevenblad Aegopodium podagraria 3-Jun-195-Jun-23
Look-zonder-look Alliaria petiolata 2-May-155-Jun-23
Hondsdraf Glechoma hederacea 2-May-155-Jun-23
Penningkruid Lysimachia nummularia 14-Jun-185-Jun-23
Gewone vlier Sambucus nigra 30-May-155-Jun-23
Gestreepte witbol Holcus lanatus 16-May-156-Jun-23
Veelbloemige roos Rosa multiflora 13-Jun-156-Jun-23
Linde spec. Tilia spec. 4-Jul-206-Jun-23verzamelsoort
Gele lis Iris pseudacorus 9-May-1513-Jun-23
Biezenknoppen Juncus conglomeratus 27-Jun-1513-Jun-23
Kropaar Dactylis glomerata 11-Jun-1613-Jun-23
Rietgras Phalaris arundinacea 31-May-2013-Jun-23
Moeraswalstro Galium palustre 5-Jul-1413-Jun-23
Greppelrus Juncus bufonius 2-May-2017-Jun-23
Kluwenzuring Rumex conglomeratus 23-Jul-2219-Jun-23
Rode klaver Trifolium pratense 6-Sep-1420-Jun-23
Schijnaardbei Potentilla indica 6-Sep-1420-Jun-23
Schijfkamille Matricaria discoidea 27-Jun-2026-Jun-23
Gewone rolklaver Lotus corniculatus 23-Aug-1427-Jun-23
Veldrus Juncus acutiflorus 14-Jun-1827-Jun-23
Rankende helmbloem Ceratocapnos claviculata 4-Jun-2227-Jun-23
Ridderzuring Rumex obtusifolius 26-Aug-1727-Jun-23
Akkerkool Lapsana communis 5-Jul-144-Jul-23
Moeraskers Rorippa palustris 22-Jul-184-Jul-23
Muskuskaasjeskruid Malva moschata 7-Jul-194-Jul-23
Kleefkruid Galium aparine 5-Jul-144-Jul-23
Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 13-Jun-154-Jul-23
Paardenbloem spec. Taraxacum spec. 10-Feb-204-Jul-23verzamelsoort
Hondspeterselie Aethusa cynapium 21-Jul-198-Jul-23
Akkerdistel Cirsium arvense 5-Jul-148-Jul-23
Vingerhoedskruid Digitalis purpurea 13-Jun-158-Jul-23
Lange ereprijs Veronica longifolia 29-Jul-208-Jul-23
Gewoon struisgras Agrostis capillaris 26-Aug-178-Jul-23
Engels raaigras Lolium perenne 10-Jul-218-Jul-23
Gewoon timoteegras Phleum pratense 11-Jul-208-Jul-23
Sporkehout Frangula alnus 20-May-188-Jul-23
Ratelpopulier Populus tremula 20-Sep-218-Jul-23
Grote lisdodde Typha latifolia 9-Aug-218-Jul-23
Moerasdroogbloem Gnaphalium uliginosum 29-Jul-1815-Jul-23
Canadese kornoelje Cornus sericea 16-Jul-1615-Jul-23
Gewone waterbies Eleocharis palustris 18-May-1615-Jul-23
Viltige basterdwederik Epilobium parviflorum 4-Sep-1615-Jul-23
Waterzuring Rumex hydrolapathum 23-Jul-1715-Jul-23
Glad walstro Galium mollugo 27-Jun-2015-Jul-23
Zompvergeet-mij-nietje Myosotis laxa 5-Jul-1418-Jul-23
Brede wespenorchis Epipactis helleborine 19-Jul-1418-Jul-23
Stinkende gouwe Chelidonium majus 2-Aug-1422-Jul-23
Gewoon varkensgras Polygonum aviculare 21-Sep-1422-Jul-23
Gewone engelwortel Angelica sylvestris 19-Jul-145-Aug-23
Speerdistel Cirsium vulgare 5-Jul-145-Aug-23
Akkervergeet-mij-nietje Myosotis arvensis 10-Jun-165-Aug-23
Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi 5-Jul-145-Aug-23
Veldlathyrus Lathyrus pratensis 22-Jul-185-Aug-23
Zomereik Quercus robur 30-Apr-175-Aug-23
Robertskruid Geranium robertianum 23-Aug-145-Aug-23
Sint-Janskruid Hypericum perforatum 1-Jul-195-Aug-23
Witte dovenetel Lamium album 5-Oct-145-Aug-23
Akkermunt Mentha arvensis 3-Sep-175-Aug-23
Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum 10-Sep-155-Aug-23
Smalle weegbree Plantago lanceolata 25-Apr-155-Aug-23
Moerasspirea Filipendula ulmaria 5-Jul-145-Aug-23
Geel nagelkruid Geum urbanum 19-Jul-145-Aug-23
Zilverschoon Potentilla anserina 28-Aug-165-Aug-23
Wollige munt Mentha x rotundifolia (M. longifolia x M. suaveolens) 9-Sep-195-Aug-23hybride
Reuzenbalsemien Impatiens glandulifera 13-Aug-2313-Aug-23
Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata 11-May-2219-Aug-23
Gekroesde melkdistel Sonchus asper 22-Jul-1819-Aug-23
Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 30-Sep-1819-Aug-23
Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum 19-Jul-1419-Aug-23
Zandteunisbloem Oenothera deflexa 8-Jul-1819-Aug-23
Stijve klaverzuring Oxalis stricta 15-Jul-1819-Aug-23
Schildereprijs Veronica scutellata 16-Jul-1919-Aug-23
Riet Phragmites australis 26-Jul-1419-Aug-23
Geelrode naaldaar Setaria pumila 29-Jul-1819-Aug-23
Ruw walstro Galium uliginosum 12-Jul-1419-Aug-23
Bitterzoet Solanum dulcamara 12-Jul-1419-Aug-23
Canadese fijnstraal Erigeron canadensis 16-Sep-1826-Aug-23
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus 12-Jul-1426-Aug-23
Grote weegbree Plantago major 18-Jun-2226-Aug-23
Europese hanenpoot Echinochloa crus-galli 15-Aug-1626-Aug-23
Welriekende agrimonie Agrimonia procera 18-Jul-1526-Aug-23
Doornappel Datura stramonium 28-Jul-1926-Aug-23
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina 24-Aug-2129-Aug-23
Smalle stekelvaren + Brede stekelvaren Dryopteris carthusiana + Dryopteris dilatata 29-Aug-2329-Aug-23verzamelsoort
Gewone berenklauw Heracleum sphondylium 12-Jul-142-Sep-23
Wilde bertram Achillea ptarmica 2-Sep-172-Sep-23
Kale jonker Cirsium palustre 5-Jul-142-Sep-23
Klein streepzaad Crepis capillaris 19-Jul-142-Sep-23
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 19-Jul-142-Sep-23
Heelblaadjes Pulicaria dysenterica 26-Aug-182-Sep-23
Moerasvergeet-mij-nietje Myosotis scorpioides 27-Jun-152-Sep-23
Hop Humulus lupulus 28-Aug-162-Sep-23
Watermuur Stellaria aquatica 2-Sep-232-Sep-23
Haagwinde Convolvulus sepium 6-Sep-142-Sep-23
Basterdklaver Trifolium hybridum 1-Jul-192-Sep-23
Vogelwikke Vicia cracca 2-Aug-142-Sep-23
Wolfspoot Lycopus europaeus 26-Jul-142-Sep-23
Watermunt Mentha aquatica 10-Aug-212-Sep-23
Moerasandoorn Stachys palustris 5-Jul-142-Sep-23
Grote kattenstaart Lythrum salicaria 5-Jul-142-Sep-23
Groot heksenkruid Circaea lutetiana 5-Jul-142-Sep-23
Grote teunisbloem Oenothera glazioviana 16-Aug-142-Sep-23
Waterpeper Persicaria hydropiper 21-Sep-142-Sep-23
Grote wederik Lysimachia vulgaris 5-Jul-142-Sep-23
Gewone brunel Prunella vulgaris 5-Jul-149-Sep-23
Tijmereprijs Veronica serpyllifolia 5-Jul-149-Sep-23
Lange ereprijs groep Veronica sect. Pseudolysimachium 9-Sep-239-Sep-23verzamelsoort
Veenwortel Persicaria amphibia 5-Jul-1419-Sep-23
Klimop Hedera helix 29-Sep-1920-Sep-23
Kruipende boterbloem Ranunculus repens 17-May-1520-Sep-23
Grasmuur Stellaria graminea 16-Aug-1430-Sep-23
Rode kornoelje Cornus sanguinea 30-May-1530-Sep-23
Pitrus Juncus effusus 16-May-1530-Sep-23
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 5-Jul-147-Oct-23
Gewone smeerwortel Symphytum officinale 16-Aug-1414-Oct-23
Witte klaver Trifolium repens 5-Jul-1414-Oct-23
Gewone hennepnetel Galeopsis tetrahit 19-Jul-1414-Oct-23
Grote brandnetel Urtica dioica 2-Aug-1414-Oct-23
Straatgras Poa annua 11-Apr-151-Nov-23
Madeliefje Bellis perennis 6-Sep-144-Nov-23
Harig knopkruid Galinsoga quadriradiata 16-Aug-154-Nov-23
Kleine veldkers Cardamine hirsuta 8-Nov-144-Nov-23
Gewone hoornbloem Cerastium fontanum 5-Jul-144-Nov-23
Egelboterbloem Ranunculus flammula 16-Aug-144-Nov-23
Sterrenkroos spec. Callitriche spec. 4-Nov-234-Nov-23verzamelsoort
Braam spec. Rubus spec. 5-Jul-144-Nov-23verzamelsoort
Jakobskruiskruid Jacobaea vulgaris 6-Sep-1411-Nov-23
Dagkoekoeksbloem Silene dioica 5-Jul-146-Dec-23