Onderzoeksverslag planten 2022 (2018 tot en met 2022)

Dit onderzoek is een overzicht van de inventarisaties van de afgelopen vijf jaren. We hebben een paar opmerkingen toegevoegd over ontwikkelingen in de natuurtuinflora en waardoor die beïnvloed worden.

Gevonden planten melden we bij Waarneming.nl, Nederlands grootste Citizen Science project voor natuurwaarnemingen. Deze website is voor ons van grote waarde. De vondsten worden door specialisten gekeurd en dat levert nuttige terugkoppeling. Zelfs vondsten uit eerdere jaren worden regelmatig goedgekeurd of verbeterd. Hierdoor veranderen achteraf nog al eens gevonden (onder)soorten van naam en neemt de kwaliteit van onze plantenlijsten elk jaar toe.

Gewone engelwortel (Angelica sylvestris)
Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica)
Zomereik (Quercus robur)

Beperkt ingrijpen om het gebied te ondersteunen

Kijken naar planten is, naast een leuke bezigheid, een goed hulpmiddel om een idee te krijgen van de plaatselijke biodiversiteit. De gevonden soorten zeggen veel over de unieke eigenschappen van een gebied en het beheer daarvan. Het kap- en maaibeheer in Natuurtuin De Robbert zorgt op een relatief kleine oppervlakte voor veel afwisseling in structuur (velden, bosjes, ruigtes, bosranden, rietkragen, enz.). De experimenten om meer (micro)reliëf te graven hebben de soortenrijkdom verder vergroot. In de afgegraven stukken duiken nieuwe moerasplanten op, terwijl op de hogere stukken vaak droge soorten een kansje wagen. Doel van de ingrepen is het gebied zelf zo goed mogelijk laten werken. De zo ontstane rijke flora onderstreept de mogelijkheden tot natuurherstel in Helmondse beekdalen.

250+ plantensoorten

Afgelopen vijf jaar zijn ruim 250 verschillende plantensoorten op naam gebracht in de natuurtuin. Het werkelijke aantal is groter. Vooral veel grasachtigen staan nog niet op de lijst. Jaar op jaar zijn er verschillen in aantallen. Dat komt vooral door de tijd die aan inventariseren besteed wordt. Bijvoorbeeld: in 2022 zijn achttien minder plantensoorten op naam gebracht dan het jaar ervoor. Dat komt niet omdat die soorten ineens zijn verdwenen. Er is dit jaar, vooral in de bloeirijke zomerperiode, minder tijd geweest voor plantenonderzoek.

Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris)
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum)
Bloeistengel Groot hoefblad (Petasites hybridus)

Flora is geen vast gegeven

Samenstelling en omvang van de flora zijn geen vast gegeven. Een groot deel van de gevonden planten groeit hier al jaren en heeft zich stevig gevestigd. Een ander deel zit minder vast in het zadel. Ze zijn een of enkele seizoenen aanwezig (bijvoorbeeld pionierssoorten bij graafwerk) of langere tijd, maar met enkele exemplaren. De flora in de natuurtuin verandert door beheer, de omgeving, het weer en toevalligheden. Een door konijnen of mollen omgewoelde plek is vaak voldoende voor Herderstasje, Grote klaproos, Zandraket, of Koningskaars. Het jaar daarop kan de plant weer zijn verdwenen. Dit jaar zijn twee soorten Sleutelbloem opgevreten voordat we ze in bloei konden vastleggen. Een Wilde narcis voor de natuurtuin werd geplukt.

Graslandjes: De meeste plantensoorten zijn te vinden in de graslandjes. De graslandjes worden beheerd met twee maaibeurten per jaar. Een in de voorzomer en een in de nazomer. Het maaisel wordt afgevoerd. Er wordt niet gezaaid, niet geplant en geen “onkruid” gewied. Door gericht kappen aan de randen van de bosjes wordt schaduw en bladafval op de graslandjes beperkt.

Bosranden: Bosranden, meestal gedomineerd door brandnetels en bramen, worden om de paar jaar gesnoeid. Daarna volgen jaren met veel wisselende plantensoorten (bijvoorbeeld: varens, Dagkoekoeksbloem, Koninginnenkruid, Kale jonker, Gewone hennepnetel), totdat de bramen de randen weer hebben overgenomen.

Bosjes: In de bosjes wordt selectief geringd en gekapt met als doel de kruidenlaag en struiklaag te bevorderen. Ook hier profiteren typische soorten (bijvoorbeeld: Hop, Wilde kamperfoelie, Bitterzoet, Lijsterbes, Gelderse roos, Meidoorn, Sporkehout).

Woonwijk: De Bundertjes is niet alleen beekdal en voormalig moeras. Door de ligging is het ook een soort wijkpark. Dat beïnvloedt de flora, ook in de natuurtuin. Mensen en huisdieren komen op bezoek. Plantenzaden waaien door de lucht. Wilde dieren bezoeken de woonwijk. Tuinafval wordt gedumpt en er is lange tijd een kruidentuin in De Robbert geweest. We kijken dus niet raar op wanneer tuinplanten opduiken in de natuurtuin. Zolang ze niet woekeren doen we niets en kijken we hoe ze zich ontwikkelen. Zonder aangepast (tuin)beheer verdwijnt het grootste deel vanzelf.

Onverstandige aanplant: Vervelend is de onverstandige aanplant in het verleden van invasieve exoten. Afgelopen jaren hebben we verschillende woekerende tuinplanten op moeten ruimen (Reuzenberenklauw, Tuinwaterlelie, Late guldenroede, Veelbloemige roos, Canadese kornoelje). Plantensoorten die van de lijst verdwijnen kunnen dus ook wijzen op een verbetering. We doen elk jaar een paar controlerondjes om opduikende restanten te verwijderen. Twee bodembedekkers, Pachysandra en Bonte gele dovenetel kunnen we binnen de perken houden, maar zijn we nog lang niet kwijt.

Droogte: Enkele vochtige planten zijn in 2022 niet gevonden terwijl er speciaal naar gezocht is. We denken dat droogte daarbij een rol heeft gespeeld. Een kleine groep Kleine ratelaar (halfparasiet op grassen) verplaatste zich elk jaar een paar meter door de lage graslandjes. Akkermunt stond op verschillende plekken in de natuurtuin, vooral in de laagste stukken. Wilde bertram groeide alleen in het lage noordelijke veldje. Dit jaar zijn ze niet gezien. Ruw walstro groeide tot 2022 overal langs de paden door de graslandjes. Dit jaar op een enkele plaats in de zuidelijke strook.

Echte koekoeksbloem (Silene flos cuculi) en Gewoon reukgras (Anthoxanthum odoratum)
Bloeistengel Gelderse roos (Viburnum opulus)
Grote teunisbloem (Oenothera glazioviana)

Planten in Natuurtuin De Robbert 2018 tm 2022

Naam20222021202020192018
Aalbes - Ribes rubrumOK-OK-OK
Aarmunt - Mentha spicata---OK-
Adderwortel - Persicaria bistortaOK--OKOK
Akkerdistel - Cirsium arvenseOKOKOK--
Akkerkool - Lapsana communisOKOKOKOKOK
Akkermunt - Mentha arvensis-OKOKOK-
Akkervergeet-mij-nietje - Myosotis arvensisOKOKOKOKOK
Amerikaans krentenboompje - Amelanchier lamarckiiOKOKOKOKOK
Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia-OK---
Bandwilg - Salix udensis 'Sekka'--OK--
Basterdklaver - Trifolium hybridumOKOKOKOK-
Beklierde basterdwederik - Epilobium ciliatum-OK---
Beklierde duizendknoop - Persicaria lapathifolia--OKOK-
Berglook - Allium carinatumOK-OKOK-
Bermooievaarsbek - Geranium pyrenaicumOKOKOKOKOK
Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens--OK--
Biezenknoppen - Juncus conglomeratusOKOKOKOKOK
Bijvoet - Artemisia vulgarisOKOKOKOK-
Bitterzoet - Solanum dulcamaraOKOKOKOKOK
Blaaszegge - Carex vesicariaOKOKOK--
Blauwe verbena - Verbena hastataOK----
Blauwe zegge - Carex paniceaOKOK---
Bleke klaproos - Papaver dubium--OKOK-
Bleke teunisbloem - Oenothera oehlkersii--OK--
Boerenkrokus - Crocus tommasinianus-OKOK--
Boerenwormkruid - Tanacetum vulgareOKOKOKOKOK
Bonte krokus - Crocus vernusOKOKOKOK-
Bosanemoon - Anemone nemorosa-OK---
Bosveldkers - Cardamine flexuosaOKOKOKOKOK
Boswilg - Salix capreaOK----
Brede ereprijs - Veronica austriaca---OK-
Brede lathyrus - Lathyrus latifolius--OK--
Brede wespenorchis - Epipactis helleborine-OKOKOK-
Canadese fijnstraal - Erigeron canadensisOKOKOKOKOK
Canadese kornoelje - Cornus sericea---OK-
Citroengele honingklaver - Melilotus officinalis---OK-
Dagkoekoeksbloem - Silene dioicaOKOKOKOKOK
Damastbloem - Hesperis matronalisOKOK---
Daslook - Allium ursinumOKOKOK--
Doorgroeide duizendknoop - Persicaria amplexicaulis-OK---
Doornappel - Datura stramoniumOKOKOKOK-
Dotterbloem - Caltha palustrisOKOKOK-OK
Drijvend fonteinkruid - Potamogeton natansOKOK---
Echte kamille - Matricaria chamomilla-OK-OK-
Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculiOKOKOKOKOK
Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogynaOKOKOKOKOK
Egelboterbloem - Ranunculus flammulaOKOKOKOKOK
Engels raaigras - Lolium perenneOKOK---
Europese hanenpoot - Echinochloa crus-galliOKOKOK--
Geel nagelkruid - Geum urbanumOKOKOKOKOK
Geelgroene zegge - Carex demissaOK----
Geelrode naaldaar - Setaria pumilaOKOKOKOKOK
Geknikte vossenstaart - Alopecurus geniculatus-OK---
Gekroesde melkdistel - Sonchus asperOKOKOKOKOK
Gelderse roos - Viburnum opulusOKOKOKOKOK
Gele dovenetel - Lamiastrum galeobdolon-OK-OKOK
Gele lis - Iris pseudacorusOKOKOKOKOK
Gele waterkers - Rorippa amphibia-OKOKOKOK
Gespleten hennepnetel - Galeopsis bifida-OK--OK
Gestreepte witbol - Holcus lanatusOKOKOKOKOK
Gevlekte dovenetel - Lamium maculatum--OK--
Gevleugeld hertshooi - Hypericum tetrapterumOKOKOKOKOK
Gewone berenklauw - Heracleum sphondyliumOKOKOKOKOK
Gewone brunel - Prunella vulgarisOKOKOKOKOK
Gewone engelwortel - Angelica sylvestrisOKOKOKOK-
Gewone hennepnetel - Galeopsis tetrahitOKOKOKOKOK
Gewone hoornbloem - Cerastium fontanumOKOKOKOKOK
Gewone salomonszegel - Polygonatum multiflorumOKOKOKOK-
Gewone smeerwortel - Symphytum officinaleOKOKOKOKOK
Gewone vlier - Sambucus nigraOKOKOKOKOK
Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatumOKOKOKOK-
Gewone waterbies - Eleocharis palustrisOKOKOKOKOK
Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicataOK----
Gewoon reukgras - Anthoxanthum odoratumOKOKOKOKOK
Gewoon sneeuwklokje - Galanthus nivalis-OK--OK
Gewoon speenkruid - Ficaria vernaOKOKOKOKOK
Gewoon struisgras - Agrostis capillarisOKOKOK-OK
Gewoon timoteegras - Phleum pratenseOKOKOK--
Gewoon varkensgras - Polygonum aviculareOK----
Glad walstro - Galium mollugoOKOKOK--
Grasmuur - Stellaria gramineaOKOKOKOKOK
Greppelrus - Juncus bufoniusOKOKOK--
Groot heksenkruid - Circaea lutetianaOKOKOKOKOK
Groot hoefblad - Petasites hybridusOKOKOKOK-
Groot kaasjeskruid - Malva sylvestrisOKOKOKOK-
Grote brandnetel - Urtica dioicaOKOKOKOKOK
Grote egelskop - Sparganium erectum-OK---
Grote kattenstaart - Lythrum salicariaOKOKOKOKOK
Grote klaproos - Papaver rhoeasOKOKOKOK-
Grote klit - Arctium lappaOKOKOK-OK
Grote lisdodde - Typha latifoliaOKOK---
Grote sneeuwroem - Scilla forbesii--OK--
Grote teunisbloem - Oenothera glaziovianaOKOKOKOKOK
Grote vossenstaart - Alopecurus pratensis-OKOK-OK
Grote waterranonkel - Ranunculus peltatusOK--OK-
Grote waterweegbree - Alisma plantago-aquaticaOKOKOKOK-
Grote wederik - Lysimachia vulgarisOKOKOKOKOK
Grote weegbree - Plantago majorOK----
Gulden sleutelbloem - Primula veris-OKOKOKOK
Haagliguster - Ligustrum ovalifoliumOK----
Haagwinde - Convolvulus sepiumOKOKOKOKOK
Harig knopkruid - Galinsoga quadriradiataOKOK-OKOK
Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutumOKOK-OK-
Hazelaar - Corylus avellanaOKOKOKOKOK
Hazenzegge - Carex leporinaOK-OK--
Heelblaadjes - Pulicaria dysentericaOKOKOKOKOK
Heermoes - Equisetum arvense-OKOKOKOK
Herderstasje - Capsella bursa-pastoris-OK-OK-
Hertsmunt - Mentha longifoliaOK----
Hoge cyperzegge - Carex pseudocyperusOKOKOK--
Holpijp - Equisetum fluviatile-OKOK--
Hondsdraf - Glechoma hederaceaOKOKOKOKOK
Hondspeterselie - Aethusa cynapium-OKOKOK-
Hop - Humulus lupulusOKOKOKOKOK
Hulst - Ilex aquifoliumOKOKOKOKOK
IJzerhard - Verbena officinalis-OKOKOKOK
Italiaans raaigras - Lolium multiflorum-OK---
Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgarisOKOKOKOKOK
Kale jonker - Cirsium palustreOKOKOKOKOK
Kantig hertshooi - Hypericum maculatum-OK--OK
Kantige basterdwederik - Epilobium tetragonum-OK-OK-
Kerspruim - Prunus cerasiferaOK-OK--
Kleefkruid - Galium aparineOKOKOKOKOK
Klein bronkruid - Montia arvensis--OK--
Klein kruiskruid - Senecio vulgaris---OK-
Klein streepzaad - Crepis capillarisOKOKOKOKOK
Kleine duizendknoop - Persicaria minorOK---OK
Kleine kaardenbol - Dipsacus pilosusOK-OKOK-
Kleine ratelaar - Rhinanthus minor--OKOKOK
Kleine veldkers - Cardamine hirsutaOKOKOKOKOK
Klimop - Hedera helix-OKOKOK-
Klimopereprijs - Veronica hederifoliaOKOKOKOK-
Kluwenzuring - Rumex conglomeratusOK----
Knolrus - Juncus bulbosusOK----
Knoopkruid - Centaurea jaceaOKOK---
Knopig helmkruid - Scrophularia nodosaOKOKOK-OK
Kompassla - Lactuca serriola--OK--
Koninginnekruid - Eupatorium cannabinumOKOKOKOKOK
Koningskaars - Verbascum thapsus--OKOK-
Korrelganzenvoet - Lipandra polysperma-OKOK--
Kropaar - Dactylis glomerataOK--OKOK
Kruipend zenegroen - Ajuga reptansOKOKOKOKOK
Kruipende boterbloem - Ranunculus repensOKOKOKOKOK
Kruipertje - Hordeum murinumOKOKOK--
Langbladige druifhyacint - Muscari armeniacum---OK-
Lange ereprijs - Veronica longifolia-OKOK--
Late guldenroede - Solidago gigantea----OK
Lelietje-van-dalen - Convallaria majalisOK-OKOKOK
Lidrus - Equisetum palustreOKOKOKOKOK
Liesgras - Glyceria maxima-OK---
Lievevrouwebedstro - Galium odoratum---OKOK
Look-zonder-look - Alliaria petiolataOKOKOKOKOK
Madeliefje - Bellis perennisOKOKOKOKOK
Mannetjesvaren - Dryopteris filix-mas--OK--
Melganzenvoet - Chenopodium album----OK
Middelste sneeuwroem - Scilla luciliae-OK---
Middelste waterranonkel - Ranunculus aquatilis--OK--
Moerasandoorn - Stachys palustrisOKOKOKOKOK
Moerasdroogbloem - Gnaphalium uliginosum-OKOK-OK
Moeraskers - Rorippa palustris-OKOKOKOK
Moerasrolklaver - Lotus pedunculatusOKOKOKOKOK
Moerasspirea - Filipendula ulmariaOKOKOKOKOK
Moerasvergeet-mij-nietje - Myosotis scorpioidesOKOKOKOKOK
Moeraswalstro - Galium palustreOKOKOKOKOK
Mottenkruid - Verbascum blattariaOK-OKOK-
Muskuskaasjeskruid - Malva moschataOKOKOKOK-
Noorse esdoorn - Acer platanoides-OK--OK
Oosterse karmozijnbes - Phytolacca acinosaOK----
Oranje havikskruid - Pilosella aurantiaca---OKOK
Paardenbloem - Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)-OKOKOKOK
Paarse dovenetel - Lamium purpureumOKOKOKOKOK
Penningkruid - Lysimachia nummulariaOKOKOKOKOK
Perzikkruid - Persicaria maculosa-OKOKOKOK
Pinksterbloem - Cardamine pratensisOKOKOKOKOK
Pitrus - Juncus effusus-OKOKOKOK
Rankende helmbloem - Ceratocapnos claviculataOK----
Ratelpopulier - Populus tremulaOKOK---
Ridderzuring - Rumex obtusifoliusOKOKOKOK-
Riet - Phragmites australisOKOKOK-OK
Rietgras - Phalaris arundinaceaOKOKOK--
Rietorchis - Dactylorhiza praetermissaOKOK---
Robertskruid - Geranium robertianumOKOKOKOKOK
Rode klaver - Trifolium pratenseOKOKOKOKOK
Rode kornoelje - Cornus sanguineaOKOKOKOKOK
Ruige zegge - Carex hirtaOKOKOK--
Ruw walstro - Galium uliginosumOKOKOKOKOK
Ruwe berk - Betula pendula----OK
Scherpe boterbloem - Ranunculus acris---OK-
Scherpe zegge - Carex acutaOKOKOK--
Schietwilg - Salix albaOKOK---
Schijfkamille - Matricaria discoidea-OKOK--
Schijnaardbei - Potentilla indicaOKOKOKOKOK
Schijnpapaver - Papaver cambricumOK----
Schildereprijs - Veronica scutellata---OK-
Sint-Janskruid - Hypericum perforatumOK-OKOK-
Slanke sleutelbloem - Primula elatior---OKOK
Sleedoorn - Prunus spinosaOKOKOK-OK
Smalle stekelvaren - Dryopteris carthusiana-OK---
Smalle weegbree - Plantago lanceolata-OKOKOKOK
Speerdistel - Cirsium vulgareOKOKOKOKOK
Sporkehout - Frangula alnusOKOKOKOKOK
Stijf ijzerhard - Verbena bonariensisOKOKOKOKOK
Stijve klaverzuring - Oxalis strictaOKOKOKOKOK
Stinkende gouwe - Chelidonium majusOKOKOKOKOK
Straatgras - Poa annuaOKOKOKOKOK
Struisvaren - Matteuccia struthiopterisOKOK---
Tengere rus - Juncus tenuis-OK---
Tijmereprijs - Veronica serpyllifoliaOKOKOKOKOK
Trosvlier - Sambucus racemosaOKOKOKOKOK
Valse salie - Teucrium scorodonia-OK---
Veelbloemige roos - Rosa multiflora---OKOK
Veenwortel - Persicaria amphibiaOKOKOKOK-
Veldlathyrus - Lathyrus pratensis-OKOK-OK
Veldrus - Juncus acutiflorusOKOKOKOKOK
Veldzuring - Rumex acetosaOKOKOKOKOK
Viltige basterdwederik - Epilobium parviflorumOKOKOKOKOK
Vingerhoedskruid - Digitalis purpureaOKOKOKOKOK
Vogelkers - Prunus padusOKOKOKOKOK
Vogelwikke - Vicia craccaOKOKOKOKOK
Wateraardbei - Comarum palustreOKOKOK--
Watermunt - Mentha aquaticaOKOK---
Waterpeper - Persicaria hydropiperOKOKOKOK-
Watertorkruid - Oenanthe aquaticaOKOKOKOKOK
Waterviolier - Hottonia palustris-OKOK-OK
Waterzuring - Rumex hydrolapathumOKOKOKOKOK
Welriekende agrimonie - Agrimonia proceraOKOKOKOKOK
Wijfjesvaren - Athyrium filix-femina-OK---
Wilde bertram - Achillea ptarmica-OKOKOKOK
Wilde gagel - Myrica gale--OK-OK
Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenumOKOKOKOKOK
Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeusOKOKOKOKOK
Wilde lijsterbes - Sorbus aucupariaOKOK-OKOK
Wilde marjolein - Origanum vulgareOKOKOKOK-
Wilde narcis - Narcissus pseudonarcissusOK----
Witte dovenetel - Lamium albumOKOKOKOKOK
Witte klaver - Trifolium repensOKOKOKOKOK
Wolfspoot - Lycopus europaeusOKOKOKOKOK
Zachte dravik - Bromus hordeaceusOK----
Zachte duizendknoop - Persicaria mitis-OKOKOKOK
Zandraket - Arabidopsis thaliana---OKOK
Zandteunisbloem - Oenothera deflexaOKOKOKOKOK
Zeegroene muur - Stellaria palustris-OK---
Zeepkruid - Saponaria officinalisOKOKOK--
Zevenblad - Aegopodium podagrariaOKOKOKOK-
Zilverschoon - Potentilla anserinaOKOKOKOKOK
Zoete kers - Prunus aviumOKOKOK-OK
Zomereik - Quercus roburOKOKOKOKOK
Zomprus - Juncus articulatusOK----
Zompvergeet-mij-nietje - Myosotis laxaOKOKOKOKOK
Zwarte els - Alnus glutinosaOKOKOKOKOK
Zwarte nachtschade - Solanum nigrumOKOKOKOKOK
Totaal per jaar174192179158137
Totaal soorten 5 jaar251