Onderzoeksnieuws 2021

NATUURJAAR 2021- 03, Winter in Natuurtuin De Robbert

logo natuurtuin

Vandaag: Spechten voorjaarsperikelen, De Patrijs gezien nabij de Natuurtuin en vogelverhaal ‘noodlottig ongeval’.

Zaterdag (2021-01-16), In afwachting van de door de weerstations voorspelde eerste sneeuw is het vanmorgen toch niet zo fris. De aanwezige vogelsoorten die we horen in de Natuurtuin zijn nu al bezig met het broedterritorium, later in het naderende voorjaar. We horen luid roepende Groene spechten, een roffelende Grote Bonte specht man, in de grootste populier nabij de Natuurtuin. Eerst zien we een vrouwtje reagerend op het verdragende geluid en dan nog een derde exemplaar -een jaloers mannetje- die het verzoek van de eerste, komt verstoren. Het territorium wordt zo vroeg in het jaar al uitgezet, verzekerd zijn van een broedplek. 

Wie oplettend is, in de natuur tijdens een wandeling en rond kijkt in uw woonomgeving, kan overal van dit soort acties waarnemen. Zoals ik vorige week al omschreef in het verhaal van de vrouwelijke Merels: GEVECHT OP DE GRENSLIJN, TERRITORIUMDRIFT.

Sperwer - Accipiter nisus
Sperwer - Accipiter nisus

Voedsel drang een ‘noodlottig ongeval’ (Auteur: Will van Berkel)

Sperwer Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Vorige week in de Natuurtuin op korte afstand gezien een langs vliegende Sperwer in volle vlucht. Later in de week herinner ik me een noodlottig ongeval van een paar jaar geleden. Een botsing tussen twee vogels- tegen het raam van de openslaande tuindeuren. In een moment van onachtzaamheid zijn ze slachtoffer geworden.

Zo gebeurde het; in de strenge winter van 2010 werden de vogels in de tuin bijgevoerd. Allerlei aanvullend voedsel werd verstrekt om de tuinvogels door de winterperiode te helpen. Zaden, vetbollen, in de voedersilo’s zonnepitten, strengen ongepelde pinda’s en zelfs de rode vliespinda’s in een gaasnetje ontbraken niet. Allerlei vogelsoorten kwamen op het rijk gevarieerde uitgelegde voer af. Zo ook de Sijzen – lekker snoepen- van de vliespinda’s. Terwijl zij druk bezig zijn om het aangeboden voedsel te verorberen, is een mannetje Sperwer stiekem stilletjes naderbij gevlogen. Opeens en onverwacht, plaatst een mannetje Sperwer een gerichte aanval op de foeragerende Sijzen. Een paar reactie seconden verstrijken - één Sijs vliegt op- en kiest willekeurig een ‘veilige’ vluchtroute. De Sperwer die veel sneller is -door de vroege start- heeft een gerichte aanval geplaatst. Juiste keuze, deze vogel? De Sijs op ‘vlucht’ met in zijn kielzog –de Sperwer; die zijn ‘vizier’ gericht heeft op de Sijs. Samen vliegen ze achter elkaar aan richting het tuindeurraam. De voorste kleine vinkachtige vogel -ziet een ‘vlucht’lijn. Via het kleine venster richting –het samenvallende- grote vensterraam, op de achtergrond. Dan komt de onverwachte dodelijke klap, tegen het glas. Het eerste slachtoffer valt; het is de onfortuinlijke Sijs. Een fractie later de autoritaire Sperwer. Samen –naast elkaar- werden ze later ‘dood’ op de grond gevonden. Alleen de Sijs is alsnog het ‘slachtoffer’. Beide vogels zijn naderhand geprepareerd en op een natuurlijk ‘voetstukje’ geplaatst. Alleen het -mannelijke- Sijsje zit nu nog, in de klauw van de ‘onfortuinlijke’ mannelijke Sperwer. Beide vogels zijn nog steeds samen. Zij vervullen nu een ‘educatieve’ functie -tijdens de scholen “natuur” tekenlessen- in samenwerking georganiseerd met de plaatselijke IVN. Natuur doet je Leven?

Patrijs gesignaleerd in het Natuurgebied De Bundertjes.

Patrijs - Perdix perdix
Patrijs - Perdix perdix
Patrijs man- Perdix perdix
Patrijs man- Perdix perdix

Patrijs Perdix perdix (Linnaeus, 1758) (Foto: Will van Berkel)

Vanmorgen hoorden we van twee langs wandelende vogelaars dat er een groepje Patrijs bevind in het natuurgebied. Een vogelsoort die het tegenwoordig moeilijk heeft in het buitengebied. In 2013 was het jaar van de Patrijs. Daarna zijn allerlei projecten opgestart in NL om de in nood verkerende populatie te helpen aan een beter biotoop en leef bestaan.

Buiten broedtijd: Als echte standvogel houdt de Patrijs zich ook in het winterhalfjaar alleen rond de broedplaats op. Families sluiten zich daarbij aaneen tot wintergroepjes die na sneeuwval zichtbaarder zijn dan anders. De groepjes, tot enkele tientallen exemplaren, vallen in het vroege voorjaar uiteen. Uitzetacties leidden in het verleden tot het (doorgaans tijdelijke) optreden op plekken waar Patrijzen niet van nature voorkomen, zoals de Waddeneilanden. De winteraantallen vertonen hetzelfde verloop als die binnen de broedtijd: een steile en al tientallen jaren aanhoudende afname waarvan het eind nog niet in zicht is.

Broedtijd: Patrijzen zijn gebonden aan halfopen tot open boerenland, met een voorkeur voor akkers. Op de zand- en kleigronden van Zuid-Nederland komt deze soort nog betrekkelijk ruim verspreid voor. De dichtheden per vierkante kilometer zijn er echter gewoonlijk laag. De verspreiding in het noorden van het land is nogal verbrokkeld en de dichtheden zijn er nog lager. Rond 1975 was de Patrijs nog een talrijke broedvogel in het grootste deel van het land, hoewel er al sprake was van afname. Sindsdien is 90% van de aantallen verdwenen en zijn grote delen van vooral Midden- en Noordoost-Nederland verlaten. De afname, die in heel West-Europa plaatsvindt, valt samen met intensivering van de landbouw. Schaalvergroting, veranderde gewaskeuze, gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere factoren beroofden de Patrijzen van broedplekken, schuilplaatsen en voedsel.

Tot de volgende ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.

NATUURJAAR 2021- 02, Winter in Natuurtuin De Robbert

logo natuurtuin

Vandaag: Sperwer, Koninginnekruid in Natuurtuin, Milieutip en Merels in je woonstraat.

Zaterdag (2021-01-09), Een schitterende winterochtend is het in de Natuurtuin. Een prachtige opkomende goudkleurige zon, alles wit ‘kraak’helder -de rijp- aangevroren op de kale takken, en de temperatuur een paar graden Celsius onder nul. Bij de ingang begroet ik Rinus en Stan die me net voor zijn, na mij komt Wil op de fiets aangereden. Begin ook deze wintermorgen met de LiveAtlas vogeltelling. Hoor en zie nog niet veel vogels.

Terwijl ik de App op start, vliegt er met hoge snelheid een Sperwer vlak langs ons. Prachtig dit vliegbeeld, in een korte flits zie je hoe gestroomlijnd deze stootvogel is. Daar… een Sperwer! zeg nog tegen de andere ‘tuinvrienden’. De vangsttechniek van deze vogel is gebaseerd op de verrassingsaanval. In de woonwijk zie je soms een Sperwer jagen, met hoge snelheid om de hoek van een huis of schutting scheren. Als vogels gevoerd worden in de tuin hang dan de versnaperingen in een beschut hoekje op, zodat een stootvogel niet gelijk de voedselplek kan aanvliegen om zo een niet oplettende etende vogel kan pakken.

Sperwer Accipiter nisus
Sperwer Accipiter nisus
Sperwer Accipiter nisus
Sperwer Accipiter nisus

Sperwer Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) Vliegbeeld (Foto: Christof Delbaere)

Buiten broedtijd: Volwassen Nederlandse Sperwers zijn standvogel, jonge dieren verplaatsen zich soms over forse afstanden richting zuidwesten. Doortrekkers en overwinteraars uit Noord-Duitsland en Scandinavië vullen de eigen vogels aan. De voorjaarstrek vindt vooral tussen half maart en half april plaats, langs de kust deels gestuwd. Opvallender, vanwege grotere aantallen, is de najaarstrek. Deze is geconcentreerd in oktober en begin november. Volwassen vogels trekken in het najaar later door en in het voorjaar als eerste weg. Overwinteraars zijn in bebouwd gebied een bekende verschijning. Op menige voerplaats slaat in de winter een Sperwer zijn slag!

Broedtijd: Alleen in bijna boomloze gebieden ontbreken Sperwers tegenwoordig nog. De hoogste dichtheden waren traditioneel op de zandgronden te vinden, in dichte en niet te oude naaldbossen. Momenteel ontbreekt de Sperwer hier echter veelal of zijn de dichtheden er laag. Tegelijkertijd heeft deze roofvogel zich gevestigd op allerlei plekken in dichte loofbosjes, wegbeplanting of zelfs stadstuinen. De landelijke stand bedroeg rond 1970 slechts zo'n 250 paren als gevolg van indirecte vergiftiging via landbouwpesticiden. Nadat deze bestrijdingsmiddelen verboden waren, volgde een snel herstel van de stand en een uitbreiding over voorheen onbezette gebieden. Deze toename hield aan tot 1990, om vanaf 2000 te worden gevolgd door een afname, in ieder geval op de hoge gronden. Hierbij spelen verschillende factoren mee, waaronder voedselgebrek op de armste gronden en omzetting van productiebos (in jonge fases geschikt voor Sperwer) in natuurlijker bos of heide, naast jarenlange nestpredatie door Haviken. (Bron: Sovon vogelsoorten)

zonnepanelen

Milieu TIP: Energieopbrengst zonnepanelen in 2020 flink hoger dan verwacht. (Foto: Will van Berkel)

In 2020 was de opbrengst van zonnepanelen in Nederland bijna 8 tot 18 procent hoger dan verwacht, meldt de Universiteit Utrecht na berekeningen. Wel was de totale opbrengst iets lager dan recordjaar 2018.

12,6 procent meer opbrengst

De universiteit vergeleek de opbrengsten van de zonnepanelen met het door het KNMI gehanteerde langjarige gemiddelde van 1981 tot 2010. Daaruit bleek dat zonnepanelen het afgelopen jaar landelijk gemiddeld 12,6 procent meer hebben opgebracht. Die gemiddelde meeropbrengst is hoger dan 2019, toen was het 9,5 procent, maar minder hoog dan recordjaar 2018, waarin zonnepanelen ten opzichte van het langjarig gemiddelde 16,8 procent meer rendement hadden.

Hoewel in het hele land de opbrengst hoger was, profiteerde met name het zuiden. Vlissingen, dat vaak een hoog aantal zonuren telt, was koploper. Wat verder opviel, is dat de regionale verschillen minder groot zijn dan het recordjaar 2018. Normaal gesproken hebben zonnepanelen die aan de kust staan hogere rendementen, aldus de onderzoekers.

Het loont de moeite om eens te onderzoeken of zonnepanelen voor u ook een voordeel zijn, het milieu vaart er wel bij, alle kleine beeldjes helpen.

Vogels in de woonwijk, De merel.

Ook dicht bij huis zijn natuurlijk vogels te observeren. Nu al in het ‘voorjaar’, ook al is het nog winter, zijn mede door de hoge temperaturen Merels actief met het uitzetten van hun territorium. Dit speelde er van de week ‘gewoon’ bij mij in de woonstraat. Vaak zie je ook de gevolgen van deze schermutselingen. De knokkende vogels gaan zo op, in het ‘gevecht’ voor de verdediging van hun toekomstig broedgebied, dat ze naderende auto’s en andere voertuigen niet zien of horen aankomen. Zou ook automobilisten willen vragen om in hun snelheid aan te passen, zodat er geen vogels over- of aangereden worden.

vechtende merels
vechtende merels foto Will van Berkel

GEVECHT OP DE GRENSLIJN, TERRITORIUMDRIFT.

Merel, Turdus merula Linnaeus, 1758 (Auteur en Foto: Will van Berkel)

Gisteren middag -even na vijven- kijk uit het raam, zien ik op straat twee 'knokkende' vrouwtjes. Een “battle” gevecht op "leven en dood" tussen deze vrouwelijke merels, oorzaak territoriumdrift. Het is niet geoorloofd om over de ‘uitgestippelde’ (territorium)grens te komen, ook al ligt die precies op de as van de woonstraat. Even op adem komen -in gevechtshouding- met geopende bek en afhangende vleugels. Op dit moment begin voorjaar zie je bijna elke dag van deze grensschermutselingen. Ze vliegen elkaar aan, borstveertjes vliegen in het rond. Fel en hevig pikken naar elkaar, verdedigen hun toekomstig broedgebied.

Merels staan bekend als sterk territoriaal: het mannetje en het wijfje verjagen allebei soortgenoten uit hun territorium. Op de grens van twee territoria vinden regelmatig gevechten tussen mannetjes maar ook vrouwtjes plaats. Zo’n grensconflict begint meestal met imponeergedrag en kan uitmonden in een ruim twintig minuten durende, heftige (lucht)- gevechten waarbij de rivalen elkaar trappen en pikken.

Even later als het gevecht voorbij is zie ik dat één van de vechters ’bazinnen’ het hazenpad kiest. Terwijl de andere stoer rond kijkt en uithijgt -weer op adem komen- in ‘haar’ (conflict)gebied. Tegen de avond zie ik de partner van de strijdster op de nok van het huis zitten. Hij begint de eerste stoven te fluiten van zijn wel bekende merelzang. Het naburige Huismussen paartje dat bezig is met het aanslepen van nestmateriaal voor hun nest, pikt gretig de achtergebleven merelveertjes op en vervaagd de conflict perikelen.

merel vrouw foto Will van Berkel
merel vrouw foto Will van Berkel

MERELVROUWTJE, UITHIJGEN NA EEN TERRITORIUMGEVECHT. (Foto:Will van Berkel)

Gisteren middag op straat, na de ‘fight’ tussen de twee 'knokkende' Merel vrouwtjes. Het was en gevecht op "leven en dood", aanleiding was territoriumdrift. Het is niet geoorloofd om over de -voor ons onzichtbare- ‘uitgestippelde’ (territorium)grens te komen, ook al ligt die precies op de as van de woonstraat. Minuten lang uithijgen -op adem komen- met geopende bek en de adrenaline reguleren. Op dit moment in het vroege voorjaar zie je bijna elke dag deze grensschermutselingen.

Koninginnekruid en 7-stippelig lieveheersbeestje.

In de natuurtuin staan en groeien jaarrond vele soorten veldbloemen en kruiden. Wanneer de bloemen verwelkt zijn, blijven de zaden over. In de winter zoeken vogels deze zaden op eten deze mini zaden. Op de rechter foto zie je een enkel zaadje gelijkend op een pluisje van de Paardenbloem. Zelfs ‘denkt’ dit lieveheersbeestje tussen de ingevroren zaden te kunnen overleven.

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum met Lieveheersbeestje
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum
Koninginnekruid Eupatorium cannabinum

Koninginnekruid - Eupatorium cannabinum

In ruigten langs beken, rivieren en op kapvlakten in bossen met zeer vochtige bodem is het hoog opschietende Koninginnekruid, Eupatorium cannabinum, met zijn leverkleurige bloeiwijzen een opvallende soort. Vaak komt de soort voor tezamen met Echte valeriaan. De bloeiwijzen van beide soorten lijken zowel wat kleur als bouw betreft veel op elkaar. Aan de rood aangelopen stengels staan de bladeren die sterke gelijkenis hebben met hennepbladeren kruisgewijs tegenover elkaar.

Zevenstippelig lieveheersbeestje Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758

Herkenning - 5,5-8 mm. Samen met elfstippelig, bosmier- en vijfstippelig lieveheersbeestje een van de rood-met-zwarte-stippen lieveheersbeestjes waarvan het halsschild zwart is met witte voorhoeken. Dekschilden rood met elk drie zwarte stippen en een schildstip.

Voorkomen - Overal in Nederland zeer algemeen en talrijk.

Biotoop - Te vinden in een grote diversiteit aan biotopen, algemeen in parken en tuinen.

Activiteitsperiode adultHet gehele jaar aan te treffen en algemeen van maart tot november.

OverwinteringTussen planten en in bladstrooisel.

VoedselBladluizen.

Klik op de link voor de uitslag van de FLORONs Eindejaars Plantenjacht.

wintermorgen foto Will van Berkel
wintermorgen foto Will van Berkel

Een winterse blik op de grote poel en houtenbrug in de Natuurtuin op een vroege zaterdagmorgen.

Tot de volgende ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.

NATUURJAAR 2021- 01, Winter in Natuurtuin De Robbert

logo natuurtuin

Vandaag: Grote Bonte Specht in de Natuurtuin, Trots op de Natuur! en Boomklever.

Zaterdag (2021-01-02), Wanneer ik de Natuurtuin binnenstap en de fiets weggezet heb komt Stan al aangelopen. De ‘Beste wensen voor 2021’ zijn de eerste woorden -na het bekende Goede morgen- die we met elkaar wisselen. Windstil is het maar wel een beetje fris. Maar gauw aan de slag. Stan maakt vandaag een begin met zijn team, met het grondwerk voor de bouw van het nieuwe insecten/bijenhotel. Zelf loop ik de eerste vogeltelronde van het jaar 2021 met de LiveAtlas App. Afgelopen jaar 2020 hebben we een mooi overzicht gekregen van het vogelbestand die het gehele jaar in en rondom de Natuurtuin en De Bundertjes leven en te zien zijn.

Bekijk de overzichtslijsten van de onderzoeken, klik op de link:

https://www.derobbert.nl/onderzoeksverslagen/

Als ik speur met de vogelkijker door de kale kruinen en tel nabij en in het Berkenbosje hoor ik de Grote Bonte Specht roffelen. Zie hem zitten -hoor de solo- op een dode boomtak. Gelijk een musicus die speelt op een Percussie- of Woodblok. De Specht zoekt bewust een resonerende oude tak op, zodat het geluid dan lekker ver draagt. Waarmee hij wil zeggen “dit gebied is mijn domein, voor 2021”.

Grote Bonte Specht Dendrocopos major
Grote Bonte Specht Dendrocopos major

Grote Bonte Specht Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) (Foto: Will van Berkel)

In de winter zetten de Grote Bonte Spechten hun territorium uit. Juist nu het buiten zo zacht is, roffelen de spechten er nu al flink op los. Je hoort ze overal in het bos.

Aan het eind van de winter en begin van het voorjaar, zetten veel spechten hun territorium uit. En dat doen ze vooral door opvallend op takken te timmeren. Het is hun manier van zingen: bedoeld om een partner te lokken en tegelijkertijd het territorium af te bakenen.

Buitenbroedtijd: Nederlandse Grote Bonte Spechten blijven in of nabij het broedgebied. In sommige najaren lijkt er doortrek op te treden, maar het kan deels gaan om lokale verplaatsingen. Uit het verre verleden zijn echter kleine invasies bekend, bijvoorbeeld op de Waddeneilanden waar toen nog vrijwel geen Grote Bonte Spechten nestelden. Vermoedelijk ging het om vogels met een noordelijke of oostelijke herkomst

Broedtijd: Hoe meer bos, hoe meer Grote Bonte Spechten. De dichtheid van deze soort is dan ook het hoogst in de zwaar beboste delen van de zandgronden. Sinds 1975 breidde deze specht zich echter ook uit over de opener delen van het land, zodat hij tegenwoordig alleen nog in de meest boomloze landschappen ontbreekt. De opmars in Laag-Nederland was mogelijk door de toename van opgaande beplanting aldaar. De landelijke stand neemt nog steeds toe, iets dat bevorderd wordt door toenemende ouderdom van het Nederlandse bos en extensiever, op meer natuurlijk bos gericht beheer. In beide gevallen betekent dit meer voedsel en nestgelegenheid voor de Grote Bonte Specht. (Bron: Sovon Vogelsoorten.nl)

Vooral de Grote Bonte Specht heeft er ook een handje van om lange tijd te roepen vanaf een uitstekende tak in een boomtop. Als je er een lange tijd hoort roepen, scan dan dode uitstekende takken op een zittend ‘bobbeltje’, dat is dan de specht.

Trots op de Natuur !

Je merkt aan de Natuur gerelateerde verhalen op media Apps dat de interesse in Natuur gegroeid is. Iedereen die vogels voert in hun tuin heeft het over de verrassende momenten van andere ‘gewone tuinvogels’ die verschijnen op voedertafel en voersilo. Het lijkt mij dat in deze tijd de interesse en animo in Natuur, bezoek aan Natuurterreinen en wandelen in het Groen is toegenomen. Nu moeten de beleidsmakers nog om, voor het doorvoeren van meer veranderingen ten gunste van het Milieu en de Natuur, dan kan het overgrote deel zeggen TROTS OP DE NATUUR.

Boomklever Sitta europaea
Boomklever Sitta europaea

Boomklever Sitta europaea Linnaeus, 1758 (Auteur: Will van Berkel)

Wanneer het bijvoeren is gestart in de late herfst/winter heb je meer kans om de vogels van dicht bij te fotograferen. Regelmatig keren ze terug naar de voer silo met hun favoriete zaden. Opeens is de Boomklever in beeld, deze opvallende gast met zijn kleurrijke en getekend verenpak is al een tijdje niet gesignaleerd in de tuin. Wel hoorde ik hem af en toe de afgelopen week luidruchtig roepen en fluiten in de aangrenzende parktuin. De Boomklever is het enige lid van de familie boomklevers in de Benelux. Boomklevers komen voor in de gematigde delen van Europa. In het hoge noorden is het verenkleed van een Boomklever een stuk lichter. De oranje kleur veranderd in witte en grijze kleuren, alleen de stuit heeft de roestbruine kleur met enkele lichte stippen. Van de boomklever is alom bekend dat hij een boomstam afspeurt naar insecten, van onder naar boven maar vooral het bekendst is dat de vogels kruipen van boven naar onder. Ook een eigenschap van een boomklever is het vastklemmen van hazelnoten en ze daarna bewerkt met zijn snavel om het vruchtvlees op te eten. Maar door het uitstrooien en ophangen van zaad- en vetblokken en pindasnoeren rondom de voedertafel, zal hij vaak langs komen, zo gemakkelijk komt hij aan zijn kostje. Maar elke keer als de Boomklever in je tuin wordt gezien is hij een opvallende gast.

Boomklever Buiten broedtijd: Uitgevlogen jonge Boomklevers kunnen enige omzwervingen maken over enkele tientallen kilometers. Daardoor verschijnen er in de nazomer en vroege herfst wel eens exemplaren op locaties waar ze niet broeden, mits deze op niet te grote afstand van broedgebieden liggen. Eenmaal gevestigd, gedragen Boomklevers zich bijzonder honkvast. Doortrek van oostelijke of noordelijke vogels vindt vrijwel niet plaats.

Broedtijd: Boomklevers zijn gebonden aan oude loofbomen. Ze hebben een ruime verspreiding over de bosrijke streken van Nederland, inclusief delen van de binnenduinrand, en nestelen ook in parken en oude tuinen in stedelijk gebied. De verspreiding werd sinds ongeveer 1975 veel ruimer. Op de zandgronden van Noordoost-Nederland en Noord-Brabant, waar de soort lange tijd schaars was, leverde het ouder en gevarieerder wordende bos goede vestigingsmogelijkheden op. De Boomklever begint zich ook langzamerhand wat meer te verbreiden over de laaggelegen delen van ons land. De landelijke broedpopulatie is in het laatste kwart van de twintigste eeuw ruim verdubbeld.

(Bron: Sovon Vogelsoorten.nl)

Boomklever en Boomkruiper
Boomklever en Boomkruiper

Vogelbescherming NL Info: Bekijk de verschillen en lees het artikel klik op de Link:

Nooit meer verwarring Boomklever en Boomkruiper.

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/nooit-meer-verwarring-de-boomklever-loopt-de-boomkruiper-hipt

Wandel Tip: Ga eens wandelen in de Parkachtige omgeving van de Bundertjes en de Natuurtuin. Let eens op de vogels in de besdragende struiken en boompjes. Uit ervaring met de vogeltellingen weet ik dat er vele soorten te ontdekken zijn in de woonomgeving. Een leuke oefening voor de aankomende Tuinvogeltelling eind deze maand, Succes.

Tot de volgende ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.