NATUURJAAR 2024-14 april: Lente in de Natuur en -Tuin ‘De Robbert’.

Vandaag: LENTE april 2024: Deze week in de NTR: Vogels en fuiken lichten, Jaar v/d Kokerjuffer,Kijk uit naar de Roodborsttapuit, Poelen onderzoek NTR, Gierzwaluw gezien tijdens MUS-telling, Nationale Bijentelling 2024 resultaten, Na regenval een gevuld Groot Ven en LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes.

Zaterdag (2024-04-27), Deze week een vertraagde uitgave van het NATUURJAAR, mede door een overvolle (natuur)agenda. Eind april begin van een drukke tijd, het voorjaar is in ontwikkeling, de terugkeer van de vogels uit het Zuiden en een vroege MUS-telling op zondag. Ook gaan we weer -samen met de leerlingen van verschillende omliggende scholen- starten met het waterdiertjes scheppen en de natuurwandeling door de tuin.

Oja, onderweg fietsend via het ‘Koeienpad’ door de weilanden van de Bundertjes zag ik dit leuke kleurrijke vogeltje zittend op een houten weidepaaltje. Ze zitten vaak opvallend te wezen in de top van een struik, waarbij ze ook vaak hun kenmerkende roep laten horen: ‘wie… tekk-tekk’; dat laatste klinkt als of er twee kiezelsteentjes tegen elkaar worden getikt.

Kijk uit naar de Roodborsttapuit Saxicola rubicola

Roodborsttapuit Saxicola rubicola (Linnaeus, 1766)

Opeens is hij er weer, en hoor je zijn opgewekte scherpe ‘wie-tak’ of fluitende ‘wiet’ roep vanuit de top van een struik. Kijk uit naar de roodborsttapuit, in maart keert dit drukkertje weer terug uit het zuiden.

Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben een oranje borst, maar bij de mannetjes valt hij het meest op. De vrouwtjes hebben naast die oranje borst bruin gestreepte bovendelen en twee witte vlekken op de bovenvleugel.

Mannetjes hebben dat ook, maar daarnaast hebben die een witte stuitvlek, witte halsvlekken en een zwarte kop. Hij zit vaak op de top van heidestruiken. De jonge vogels lijken op het gespikkelde vrouwtje, maar zijn lichter bruin en goed gecamoufleerd. Familie: Muscicapidae (Vliegenvangers).

Op Koningsdag zijn we al vroeg in de Natuurtuin. Het is droog maar even later toch een buitje. Regelmatig tijdens de wekelijkse vogeltelling in de tuin kijk ik met een ‘scheef’ oog naar het zwerk. Zie ik hem vandaag boven de Natuurtuin de 100 dagen vogel? Dat is de bijnaam van de Gierzwaluw die onderweg is. Zijn verblijf in onze woonomgeving is van eind april tot het begin van augustus. Na de telling gaan we de fuiken lichten voor het waterdieren onderzoek van Ravon.

Vele Waterkevers soorten noteerden we, grote variatie aan waterinsecten en-dieren. Een Nieuwe soort op de lijst (links) is de Kleine spinnende watertor Hydrochara caraboides.

Poelen onderzoek in de Natuurtuin

Poelen zijn belangrijk als leefgebied van o.a. kikkers, salamanders, libellen en waterplanten. Aanleg en goed onderhoud van poelen is superbelangrijk om deze soorten te behouden. Daarom heeft een poel regelmatig actief onderhoud nodig om te voorkomen dat de poel dicht groeit.

Ecologisch belang van poelen: Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang. Poelen brengen variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten. Poelen kunnen dienen als groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, als leefgebied voor amfibieën, insecten en andere ongewervelden, maar ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren. Niet alleen de poel zelf maar ook de oever kan bij uitstek geschikt zijn voor bepaalde organismen. Denk aan warmte minnende insecten die hun nesten kunnen maken in de zonnige noordoever. Ook voor bijzondere pionier planten als koprus en kruipend moerasscherm, die afhankelijk van het steeds weer ontstaan van open plekken op de oever, kan een poel waardevol zijn. Naast poelen zijn er tal van andere watertypen die dezelfde ecologische functie vervullen, zoals vijvers, kleiputten, vennen, duinmeertjes, wielen en ijsbanen.

Op een groot aantal plaatsen in Nederland is voldoende geschikt landhabitat voor soorten aanwezig. Geschikte voortplantingswateren ontbreken vaak. Door het aanleggen van poelen kan een gebied voor amfibieën en libellen geschikt worden. In oppervlakte maken poelen maar een klein deel uit van een gebied. In de toename van het aantal soorten kan de invloed van deze kleine elementen opvallend groot zijn.

GIERZWALUW gezien tijdens MUS-telling.

Vanmorgen de eerste ‘Sikkels’ 100 dagen vogels gezien aan het zwerk. Deze morgen 38 soorten en 190 exemplaren. Opvallende soorten: Bonte vliegenvangers, Gier- en Huiszwaluw, Roodborsttapuit en Zwarte roodstaart.

Gierzwaluwen Apus Apus gezien

Zondagmorgen vroeg op stap, 11 telpunten verdeeld over het binnen en buitengebied. Zo tel je de vogels van het Meetnet Urbane Soorten (MUS).

Met het Meetnet Urbane Soorten (MUS) brengen we de aantallen en de verspreiding van broedvogels in steden en dorpen in kaart. Nederland verstedelijkt in hoog tempo en dat heeft gevolgen voor broedvogels. MUS startte in 2007 en bestaat uit een netwerk van duizenden telpunten in woonwijken, stadsparken en op bedrijventerreinen. Verspreid door het hele land gaan ieder voorjaar ruim duizend vrijwilligers op pad om de aantallen vogels vanaf de telpunten in een zelfgekozen postcodegebied te tellen. https://sovon.nl/tellen/telprojecten/meetnet-urbane-soorten-mus

Nationale Bijentelling 2024, (15 t/m 24 april) de TELLINGSRESULTATEN.

Bijen en tellers trotseren barre weersomstandigheden.

25-APR-2024 – De Nationale Bijentelling had dit jaar te lijden onder een koud en wisselvallig voorjaar met veel wind, regen en zelfs vrieskou. Desondanks zijn er ruim 40.000 bijen, hommels en zweefvliegen geteld door ruim 2.300 tellers. Het slechte voorjaarsweer is terug te zien in de resultaten: de kou-bestendige honingbij, aardhommel, en metselbijen zijn opnieuw de meest gespotte bijen. (Bron: EIS en Nature Today).

Ondanks dat het weer niet meezat, trotseerden ruim 2.300 tellers het barre voorjaarsweer tijdens de zevende editie van de Nationale Bijentelling. Deelnemers die meededen aan een van de tien teldagen zagen het vaakst de honingbij voorbijvliegen. Op plek twee en drie van meest gespotte bijen staan na deze ‘tamme’ honingbij, de aardhommel en metselbijen. Bijenexperts van Naturalis Biodiversity Center gaan de komende weken aan de slag met de resultaten voor de volledige analyse, maar zien nu al een aantal opmerkelijke uitkomsten. NFO: resultaten op:  https://www.nationalebijentelling.nl/resultaten/

TERUG IN DE VROEGERE TIJD, door de aanhoudende regenval een gevuld Groot Ven.

Afgelopen maandag op ronde in de Stiphouts bossen. Wist niet wat is zag -in al die jaren- dat ik het Natuurgebied bezoek nog nooit zo’n gevuld Ven gezien. Vele watervogels, steltlopers en zangvogels profiteren van deze ingrijpende Natuurherinrichting.

De Stiphoutse Bossen is een Nederlands natuurgebied van 525 ha dat gelegen is op de grens van de drie gemeenten Helmond, Laarbeek en Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het wordt doorsneden door de Gerwenseweg. Het bos is gelegen op de dek zandrug die zich bevindt tussen het stroomgebied van de Dommel en dat van de Aa.

Vennenwandeling Stiphoutse Bossen (4 Km): https://www.ivn.nl/afdeling/helmond/natuurroutes/vennenwandeling-stiphoutse-bossen

Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes, Houd U rekening met de Dieren in uw leefomgeving?

In elk jaargetijde, nieuwe waarnemingen in de Natuurtuin. Afgelopen week bijna -elke dag van de week- wel een natuurmoment maar: Kom ook eens op zaterdagmorgen naar de Natuurtuin Opzoek gaan naar natuurfenomenen.

We zitten aan het begin van het kwartaalseizoen de LENTE, in het begin van het Jaar 2024 Opzoek naar: Nieuwe ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’ Samen ontdekken we meer! Tot de volgende keer

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.


NATUURJAAR 2024-13 april: Lente in de Natuur en -Tuin ‘De Robbert’.

Vandaag: LENTE april 2024: Deze week in de NTR: Zangvogels dit voorjaar vroeger terug uit Afrika, Boomhommel heeft een nestkast gekraakt, Nationale Bijentelling 2024, tellen kan tot t/m 24 april! en TERUG IN DE TIJD, VOGELS KIJKEN IN HET ‘OUDE ‘ LANDSCHAP.

Zaterdag (2024-04-20), Afgelopen week is er regelmatig regen gevallen. De poelen zijn tot aan het maaiveld gevuld en de wandelpaden staan nog gedeeltelijk onder water. Zonder laarzen is een rondje wandelen niet te doen. Vanmorgen hoorden we weer de roep of is het zang van de Koekoek. Ook de Grasmus met zijn lichte keel en krassende zangstrofen werd midden deze week gemeld.

Deze week kreeg ik de LiveAtlas Nieuwsbrief van Sovon in de mailbox. Door de Vogeltellingresultaten ingevoerd door de gebruikers van de App, komen de onderzoekers tot de opmerkelijke slotconclusie:

Zangvogels dit voorjaar veel vroeger terug uit Afrika.

Veel soorten zangvogels die in Afrika overwinteren zijn dit jaar een stuk eerder massaal gearriveerd in Nederland. Braamsluipers, Nachtegalen en Bonte Vliegenvangers werden minstens een week eerder dan normaal al in flinke aantallen gemeld. Dat blijkt uit gegevens van LiveAtlas, waarmee vogeltellers een actueel beeld van de aanwezigheid van vogels bijhouden. Deze vroege aankomst is heel opvallend en lijkt samen te vallen met sterke noordelijke windstromen over de Sahara.

Zoals ieder voorjaar kijken vogelaars halsreikend uit naar de ‘eerstelingen’. De eerste Tjiftjaf, Zwartkop, Boerenzwaluw… het maakt wat los bij ons, het voorjaar komt eraan! Wanneer deze trekvogels terugkeren en hoe massaal, blijkt uit vogeltellingen die iedere dag worden uitgevoerd binnen het telproject LiveAtlas. Dagelijks voeren vogelaars voor dit project tussen de 100 – 200 complete vogellijsten in.

Snelle terugkeer: De massaliteit waarmee enkele soorten terugkwamen verschilt ook ten opzichte van het gemiddelde van 2020-2023. Dat is te zien aan de snelheid waarmee de meldingsfrequentie toeneemt. Deze toename was bij veel soorten wel 2-3 keer zo hoog het gemiddelde over de voorgaande 4 jaar. Zo hadden we begin april ook te maken met een sterke influx van de Boompiepers. Ook de Snor en Nachtegaal waren vóór 8 april al massaal aanwezig, terwijl het dan normaal gesproken nog maar om weinig vogels gaat. Ook hier valt vooral de Braamsluiper op met een enorme toename vóór 15 april. De soorten die het snelste toenamen kwamen vooral aan tussen 5 en 10 april. Wat is hier aan de hand?

Wind in de rug: De vroege én snelle terugkeer valt precies samen met een sterke noordwaartse windstroom vanaf de Sahara tot ver in Noordwest-Europa tussen 5 en 8 april. Deze wind bracht overigens ook veel woestijnstof met zich mee, dat veel mensen die dagen op hun autoruiten vonden. De zangvogels waarvan de aankomst zo vroeg en snel verliep, komen bijna allemaal uit de regio net onder de Sahara: de Sahel en de tropische zone van West-Afrika. Deze kleine trekvogels vliegen ’s nachts en op grote hoogte. Het lijkt erop dat de sterke rugwind ze in grote aantallen heeft voortgestuwd en veel vogels eerder deed arriveren. Wind is een belangrijke factor tijdens de vogeltrek tussen winter- en broedgebieden (zie o.a. dit artikel). Dat de Braamsluiper, die in Oost-Afrika overwintert, zo veel eerder arriveert is het meest opvallend. Mogelijk profiteerde deze soort extra doordat de wind boven Afrika vanuit het oosten naar het noordwesten waaide en zo extra voordeel opleverde. (Bron: Sovon NL).

Veranderingen in fenologie: De terugkeer van zomervogels varieert tussen jaren maar verandert ook op de lange termijn. Deze veranderingen zijn goed in kaart te brengen met vogeltellingen, waarmee niet alleen het eerste exemplaar van een vogel geregistreerd wordt, maar alle waargenomen exemplaren worden geteld.

Boomhommel heeft een nestkast gekraakt.

Tijdens de werkzaamheden aan de berm van het wandelpad buitenom de Natuurtuin zag ik dat er enkele Hommels een nestkast binnenvloog.

Boomhommel Bombus hypnorum

In het veld is de soort gemakkelijk te herkennen aan het bruine borststuk en de witte achterlijfspunt. Sommige individuen hebben een bijna zwart borststuk. De soort is in ons land vrij algemeen, maar zeker niet overal te vinden. Ze is sterk gebonden aan het stedelijk gebied en bossen, minder aan cultuurlandschappen met bomenrijen, bosjes en landgoederen. Zij nestelt in boomholtes, bijvoorbeeld van knotwilgen, maar vaak ook in vogelnestkastjes. De nesten bevatten 80-400 dieren. De boornhommel is een polylectische soort. Als koekoekshommel is Bombus norvegicus bekend. De boomhommel reageert aggressief op verstoringen van haar nest.

Zwart, met witte achterlijfspunt. Vrouwtje en werkster met borststuk, en soms ook eerste achterlijfssegment, lichtbruin tot kastanjebruin, mannetje met borststuk, en meestal ook tergiet 1-2, helder oranjebruin. Melanisme komt regelmatig voor, waarbij het bruin grotendeels tot geheel door zwart wordt vervangen. Tong kort. Van Bombus pascuorum steeds te onderscheiden door witte achterlijfspunt. Lengte koningin 17-20 mm, werkster 8-18 mm, mannetje 14-16 mm. In ons land komt B. h. ericetorum voor, waarbij de beharing van de vrouwelijke dieren veel donkerder bruin is dan bij andere ondersoorten.

Zelf zag ik dit gebruik van een kast die in mijn tuin hangt door de boomhommel Lees het verhaal er maar nogmaals op na: Weblink NATUURJAAR 2022-22:

Nationale Bijentelling 2024, Start 15 t/m 24 april!

INFO: https://www.nationalebijentelling.nl/

TERUG IN DE TIJD, VOGELS KIJKEN IN HET ‘OUDE ‘LANDSCHAP

Deze Week viel het blad VOGELS op de deurmat. Met in het hart van het magazine het verhaal van Nico & Elwin in een verrassende Vogelwereld. Dit keer een verhaal over het PAAPJE. Hoe het in de vorige eeuw was dat je als kind dagelijks onbewust naar Vogels keek, zelfs onderweg naar school.

Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes, Houd U rekening met de Dieren in uw leefomgeving?

In elk jaargetijde, nieuwe waarnemingen in de Natuurtuin. Afgelopen week bijna -elke dag van de week- wel een Natuurmoment maar: Kom ook eens op zaterdagmorgen naar de Natuurtuin Opzoek gaan naar natuurfenomenen.

We zitten aan het begin van het kwartaalseizoen de LENTE, in het begin van het Jaar 2024 Opzoek naar: Nieuwe ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’ Samen ontdekken we meer! Tot de volgende keer

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.

NATUURJAAR 2024-12 april: Lente in de Natuur en -Tuin ‘De Robbert’.

Vandaag: LENTE april 2024: Deze week in de NTR: Onze spechten Vliegbeelden en KLEINE BONTE SPECHT Nationale Bijentelling 2024, Start, DOOD doet LEVEN!, DOOD doet LEVEN! en Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes.

Zaterdag (2024-04-13), Het Lente weer werkte mee voor vandaag. De struinpaden in de Natuurtuin drogen langzaam op. Terwijl ik door de tuin loop -voer de wekelijkse Vogeltelling uit- hoor ik weer de Kleine bonte specht roffelen. Voorzichtig opzoek en zie de kleinste specht van Nederland roffelen in een dode Els. Op een korte tak klinkt het geroffel versterkend over de omgeving. Neem het zuivere Natuurgeluid op met mijn mobieltje. Het gaat goed met de Kleine bonte, met op zijn rug van het verenkleed, het ‘Zebra’ pad. Mede door het vele dode hout -dat we bewust laten liggen- in de bosjes van de Natuurtuin. Dood hout doet Leven!

Beschrijving voorkomen

De Kleine Bonte Specht wordt vaak geassocieerd met oud en gevarieerd loofbos maar kan ook broeden in voormalige grienden, verboste moerassen en hoogstamboomgaarden. Het broedgebied omvat momenteel de duinstreek, delen van het rivierengebied en vrijwel geheel Hoog-Nederland. Sinds ongeveer 1975 breidde deze soort zich sterk uit over Noord-Brabant, Noord-Limburg en Drenthe. Dit proces, parallel aan de uitbreiding van Bosuil en Boomklever, illustreert het ouder worden van het bos in deze provincies. Extensiever bosbeheer en omvorming in natuurlijker bos spelen deze specht eveneens in de kaart. In sommige al langer bezette gebieden op de Veluwe en in Zuid-Limburg liep de stand echter om onbekende reden licht terug. In de winter, als ze doorgaans stil zijn, vallen Kleine Bonte Spechten weinig op.

VELDKREKEL Winnaar Insect van het Jaar 2024

Kenmerken: Bij de veldkrekel maakt alleen het mannetje het geluid. Dit gebeurt door met hun rechtervoorvleugel die tandjes bevat over hun linker voorvleugel te raspen. Deze linkervleugel bevat een richel. Het geluid is afhankelijk van de temperatuur. Hoe warmer het is hoe sneller de krekel sjirpt.

De Veldkrekel staat op de Rode Lijst en is ongeveer 2,5 cm lang en zwart gekleurd. Hij leeft van planten, wortels van planten en grassen. De zwarte kop en halsschild zijn glanzend van kleur.

Habitat: De soort leeft op droge en schrale plaatsen met wat lichte begroeing zoals heide. Deze warmteminnende grondbewoner graaft een holletje tussen graspolletjes waarin hij zich bij onrust of slecht weer terugtrekt. In de winter sluit hij zijn holletje af en overwintert in dit holletje. Het gaat in Nederland al enige tijd slechter met deze Rode Lijst soort die ook in centraal en zuidelijk Europa voorkomt.

Verspreiding: Alleen in de zuidelijke helft van Nederland te vinden.

Nationale Bijentelling 2024, Start 15 t/m 24 april!

INFO: https://www.nationalebijentelling.nl/

DOOD doet LEVEN!

Ontdek het, welke dieren maken gebruik van deze cyclus.

Dode dieren zijn onmisbaar in de natuur. Het is eten en gegeten worden. ARK Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer geven je een uniek kijkje in deze oneindige cyclus van leven en dood. Voor het eerst kijken naar een dood ree en vooral naar de dieren die daaropaf komen.

Kadaverschaarste: In de natuur zijn kleine kadavers meestal al opgegeten en weggewerkt, voordat wij ze überhaupt hebben opgemerkt. Je ziet ze zelden. De onzichtbaarheid van grote kadavers heeft een andere achtergrond. Veel edelherten, reeën en wilde zwijnen verdwijnen (te vaak) uit de natuurlijke voedselketen door jacht. Ook aangereden wild wordt meestal uit de natuur verwijderd en ter destructie aangeboden. Daarnaast ontbreken een aantal grote wilde diersoorten in de huidige natuur.

Zeldzame dieren profiteren: Tal van zeldzame dieren zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van grote kadavers. Omdat veel dode dieren niet in de natuur terugkeren, hebben soorten die van aas afhankelijk zijn het behoorlijk moeilijk. Zo zijn bijvoorbeeld raaf en zwarte wouw nog steeds zeldzaam.

Meer dieren dan je zou denken, doen zich op de één of andere manier te goed aan aas. Als je de livestream goed in de gaten houdt, zou je ‘lijkenpikkers’ kunnen zien. Overdag heb je kans op vogels zoals buizerd, ekster en koolmees. En heel misschien komen er wel raven langs. En als aan het einde van de middag de duisternis invalt, dan wordt het echt spannend! In de buurt leven steenuilen, steenmarters, dassen en vossen.

Weblink INFO: Download hier het PDF-bestand met ‘lijkenpikkers’ van ARK Natuurontwikkeling. Welke dieren kan jij afstrepen? Meer weten? https://arkrewilding.nl/natuurlijke-processen/dood-doet-leven

Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes,

In elk jaargetijde, nieuwe waarnemingen in de Natuurtuin. Afgelopen week bijna -elke dag van de week- wel een Natuurmoment maar: Kom ook eens op zaterdagmorgen naar de Natuurtuin Opzoek gaan naar natuurfenomenen.

We zitten aan het begin van het kwartaalseizoen de LENTE, in het begin van het Jaar 2024 Opzoek naar: Nieuwe ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’ Samen ontdekken we meer! Tot de volgende keer

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.


NATUURJAAR 2024-11 april: Lente in de Natuur en -Tuin ‘De Robbert’.

Vandaag: LENTE april 2024: Deze week in de NTR: Het weer, KOEKEOEK; Helletocht door de Sahara, Kijk-uit naar de BOERENZWALUW, Jouw tuin helpt!, Acht tuinplanten, Nationale Bijentelling 2024, UITSLAG kikkerdriltelling 2024, Start nieuwe serie VROEGE VOGELS_TV en de WOUDAAP.

Zaterdag (2024-04-06), Het weer GISTEREN Zaterdag; de eerste landelijk warme dag ook de eerste lokale zomerse dag van het jaar. In Eindhoven steeg de temperatuur om 15.10 uur tot boven de 25 graden. Het was de warmste 6 april ooit.

Tijdens ons verblijf zaterdag in de Natuurtuin zagen we verschillende Dagvlinders Gehakkelde aurelia, Oranjetipje, Dagpauwoog en Bontzandoogje rondfladderen naar mate de temperatuur opliep. De vogels die we deze morgen hoorden zingen zijn dezelfde soorten als vorige week. Maar… ze zijn onder weg vanuit het Zuiden. Binnenkort kunnen we verwachten: de Grasmus, Fitis, en Koekoek die vliegen nu.

Koekoek nog in Afrika

Maar de koekoek zit nog in Afrika. Die zien we pas terug in april. Toch is de koekoek al aan zijn terugreis begonnen. Door fantastisch zenderonderzoek in Engeland, Duitsland en Wit-Rusland kunnen we de koekoeken in Afrika op de voet volgen. Ze maken zich op voor de grote oversteek over de Sahara.

Helletocht terug door de Sahara.

Maar nu is de terugreis dus aanstaande. De meeste koekoeken zijn alweer onderweg naar Europa. Van hun overwinteringsgebieden in Centraal-Afrika verplaatsen ze zich momenteel noordwaarts richting de Sahelzone. Daar is het erg droog en na de Sahel volgt nog eens de oversteek over de kurkdroge Sahara. De komende weken moet de koekoek dus goed opvetten en fit zijn voor het oversteken van de immense woestijn. Een helletocht die de vogels zwaar op de proef stelt en vaak een strijd op leven en dood is.

Boerenzwaluwen arriveren in Nederland. Kijkuit naar de BOERENZWALUW

De boerenzwaluw is een echte plattelandsvogel; de luchtacrobaat van het boerenerf. Hij maakt zijn nest bij voorkeur in schuren en loodsen en waar hij vrij in en uit kan vliegen. Van april tot oktober verblijft hij in Vlaanderen, de winter brengt hij door in zuidelijk Afrika.

De boerenzwaluw heeft een schitterend verenkleed met metaalglans, zijn voorhoofd en de kin zijn rood met een zwarte borstband. Verder is hij roomwit. De boerenzwaluw vliegt sierlijk door de lucht om insecten te vangen. Om te drinken vliegt hij vlak boven het wateroppervlak en dipt hij af en toe zijn snavel in het water. De lange gevorkte staart is kenmerkend voor de soort. Hij is een graag geziene gast tijdens de zomermaanden. Weblink INFO: https://www.natuurpunt.be/soorten/vogels/boerenzwaluw

We hebben acht tuinplanten die behulpzaam zijn voor bijen in het zonnetje gezet. Je kunt lezen hoe je voor de planten zorgt en welke soorten wilde bijen geholpen worden door de tuinplant. Laat je verrassen door hoe deze bijen samenleven met planten die in jouw tuin passen!

Wat is er aan de hand? Insecten hebben het moeilijk, ze gaan sterk achteruit. We zien er steeds minder en we zien ook steeds minder soorten. Belangrijke oorzaken zijn het verdwijnen van bloemrijk groen en van rommelige plekken in het groen in onze steden en dorpen en in het buitengebied. Voor bijen en andere insecten zijn er weinig voedsel en nestelplekken te vinden. Ook de extremere weersomstandigheden door klimaatverandering maken het voor insecten lastiger om te overleven.

300 wilde bijensoorten!

Wist je dat er meer dan 300 wilde bijensoorten in Nederland voorkomen? Een daarvan is de honingbij, die ken je misschien wel van de honing. Deze worden door imkers goed verzorgd in bijenkasten. De andere bijensoorten moeten zelf hun voedsel en nestelplek vinden. En die moeten ook nog bij elkaar in de buurt zijn. Want voor veel kleine bijensoorten is 100 meter tussen hun nest en voedselplek al ver.

Jouw tuin helpt! Weblink: https://hulpvoorbestuivers.nl/index.html … en … https://hulpvoorbestuivers.nl/jouw-tuin-helpt.html

UITSLAG van de kikkerdriltelling 2024: vroege start voortplanting bruine kikker

Stichting RAVON 3-APR-2024 – De jaarlijkse landelijke kikkerdriltelling voor eiklompen van de bruine kikker zit erop. Opvallend dit jaar was de vroege start van de amfibieëntrek begin februari, ook het eerste kikkerdril werd kort daarna gezien. De resultaten van de kikkerdriltelling komen uit op gemiddeld zeven eiklompen per tuinvijver, hetzelfde als vorig jaar.

Ongeveer drie dagen nadat de Kikkervisjes uit hun ei zijn, kun je beginnen met bijvoeren. Je kunt ze schijfjes biologische tomaat of komkommer, stukjes gewassen sla, andijvie, weegbree of Paardenbloem geven. Let op: je hoeft ze maar heel weinig te geven, anders vervuilt het water!

Resultaten kikkerdriltelling 2024 (Bron: RAVON)

Tussen 28 februari en 24 maart werden er ruim 500 tellingen van eiklompen gemeld via zowel Tuintelling.nl als Waarneming.nl. Het gemiddelde aantal eiklompen op Tuintelling.nl kwam uit op iets meer dan zeven eiklompen per tuinvijver, een gemiddelde dat overeenkomt met dat van vorig jaar. Na de zachte winter was het al vroeg in het voorjaar raak. In Zuid-Limburg en Noord-Brabant startte de amfibieëntrek zelfs al op 3 februari. De eerste afgezette eiklompen werden al snel daarna gemeld.

Zoals gewoonlijk was Limburg bij de start van de tuintelling het beste vertegenwoordigd in de statistieken. Dat het juist daar gebeurt is niet zo vreemd. In dit deel van ons land is het vaak net iets warmer, waardoor amfibieën er meestal ook iets eerder actief zijn. Door de zeer vroege start duurde het echter langer dan andere jaren voordat er ook in de rest van het land kikkerdril werd gemeld.

Info, Kikkerdriltelling Weblink: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=32117

WiLL’s MEDIA RUBRIEK: Start nieuwe serie VROEGE VOGELS_TV

Zelf was Vroege Vogels is hét programma over natuur en milieu in Nederland. Op zondagochtend zijn wij altijd te beluisteren op NPO Radio1 en het nieuwe TV-seizoen start weer op 7 april 2024 om 19.25 op NPO 2. Naast het programma Vroege Vogels op radio en tv belichten we natuurlijk ook online alle thema’s.

Een NIEUWE Serie: Wekelijks zenden honderden mensen uit het hele land schitterende beelden in voor de rubriek: ‘Zelf Geschoten’, van spelende eekhoorns en jagende velduilen tot prachtige libellen. Vaak zijn het soorten die je bijna nooit ziet, zoals de Gladde slang of de Woudaap. Wie zijn de mensen die deze beelden inzenden? Op welke beelden zijn ze zelf het meest trots? Menno Bentveld spreekt met de inzenders en onderzoekt wat de kracht van de community is.

WOUDAAP de kleinste reiger in NL.

Heb je al gehoord van de Woudaap, onze kleinste reiger? Deze waadvogel in miniatuurformaat is in ons land vrij zeldzaam en niet zo makkelijk te spotten. Zijn motto: wil je een gelukkig leven leiden, zorg dan dat je goed verstopt zit! 

Met 27 territoria in 22 verschillende gebieden was 2021 een goed jaar voor Woudapen. De vogels zaten in Zuid-Holland (11 territoria), Noord-Brabant (5), Gelderland (3), Overijssel (2), Limburg (2), Friesland, Overijssel, Flevoland en Utrecht (allen 1). In 2000-20 werden tussen de 10-22 territoria gemeld. In drie gebieden in Zuid-Holland werden jongen gezien. Heel bijzonder is de melding van twee broedsels van één paartje bij Zoetermeer (de Groot 2022). In de andere 19 gebieden ging het om roepende mannetjes zonder duidelijke aanwijzingen voor een broedpoging. Weblink WOUDAAP: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/woudaap Sovon https://stats.sovon.nl/stats/soort/980

In elk jaargetijde, nieuwe waarnemingen in de Natuurtuin. Afgelopen week bijna -elke dag van de week- wel een Natuurmoment maar: Kom ook eens op zaterdagmorgen naar de Natuurtuin Opzoek gaan naar natuurfenomenen.

We zitten aan het begin van het kwartaalseizoen de LENTE, in het begin van het Jaar 2024 Opzoek naar: Nieuwe ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’ Samen ontdekken we meer! Tot de volgende keer

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.